DenizBank A.Ş müşterilerinden, ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak almasıgereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamakamacı ile gerekli olduğu düşündüğü bilgileri toplamaktadır.

Toplanan müşteri bilgilerinin gizliliği, güvenliği ve müşteri istekleri doğrultusundakullanılması DenizBank olarak bizim temel yaklaşımımızdır.

Müşteri bilgileri DenizBank içerisinde sağlanan güvenlik şartları içerisinde gizlidir ve DenizBank çalışanlarının ve görevlilerinin söz konusu müşteri bilgilerine erişimleri DenizBank Güvenlik Politikaları çerçevesinde düzenlenmiş olup; müşteri bilgileri mevzuatta belirtilen zorunluluk durumları haricinde hiç bir kişi ve kurum ile paylaşılamaz.

Dışarıdan alınan hizmetlerde, hizmet alınan kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde mutlaka müşteri bilgilerinin gizliliğine ait madde bulunmakta ve hizmet alınan kuruluşlar ve çalışanlarının DenizBank Güvenlik Politikaları çerçevesinde tesbit edilen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları istenmektedir.

Müşteri Bilgileri sadece müşteri talepleri doğrultusunda diğer kurumlarla paylaşılabilir. Bankamız tarafından bilgilendirme yapılması istenmediği durumda 0850 222 0 800 Açıkdeniz Telefon Bankacılığı'na bu talebin iletilmesi yeterli olacaktır.

Müşteri, DenizBank internet ortamlarındaki bilgilerine erişmek için kendisini doğru biçimde sistemlerimize tanıtmak zorundadır. Buradaki sorumluluk tamamen müşteriye aittir.

DenizBank, ilgili mevzuat çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini temin etmekkaydıyla, güveninize saygı duyduğu belirtir.

DenizBank Güvenlik Grubu

DenizBank A.Ş. (“Banka”) olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Bankamıza iletmiş olduğunuz veya Bankamızın usül ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel veri ile biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Bankamız DenizBank A.Ş. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, bankacılık, sigortacılık ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi, ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz, Bankamızın Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, ATM’leri, kioskları, internet şubesi, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Banka’nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; Bankamızın iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Banka'nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar ve KKB ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, Europay INT.SA, Moneygram, Mastercard INT.INC, Visa INT, JCB INT, Maestro, Electron, dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri; Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Bankamıza başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Denizbank A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Banka’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bankacılık Kanunu madde 73/4 hükümlerinde yer alan istisna hallerinde Banka’nın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur, ve

Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile Banka tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Banka’nın sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Banka’nın söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Kanundan Kaynaklanan Saklama Yükümlülüğümüz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 42. maddesi gereği ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 17 hükmü uyarınca tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin bankamızca on yıl süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir. Anılan sürelerin geçmesi halinde dahi; bankacılık hizmetlerinin iyileştirilebilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla verileriniz risk analizi dahil diğer bankacılık analizleri ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi için bankamızın meşru menfaatleri doğrultusunda anonim hale getirilebilecektir. Yukarıda anılan kapsamda olmayan kişisel verileriniz talebiniz üzerine silinecektir.

Afili Hayat

Afili Bonus’la zirvede kayak keyfi sizleri bekliyor…

Kristal kar cenneti Erzurum Palandöken’in eşsiz pistlerinde sınırsız kayak keyfi yaşayabileceğiniz SWAY Hotel Palandöken’de Afili Bonus ayrıcalıkları;

 • Yıl boyunca konaklamalarda %15indirim
 • Günübirlik ziyaretlerde yapılacak ödemelerde %15 indirim
 • Konaklama ve günübirlik ziyaretler boyunca alınacak ekstralarda %15 indirim
 • SPA hizmetlerinde %15 indirim
 • Ski pass hizmetlerinde %15 indirim

Üstelik özel ışıklandırılmış pistlerde gece de kayak keyfini yaşayabilirsiniz.

*İndirim ayrıcalığı, SWAY Hotel’in 444 0409 no’lu rezervasyon numarası üzerinden ve SWAY Hotel içerisinde Afili Bonus kredi kartıyla yapılacak ödemelerde geçerlidir.
* Diğer kanallardan yapılan ödemeler indirim kapsamında değildir. Diğer kanallardan yapılan rezervasyonlar ve toplu konaklamalarda alınan indirimli fiyatlar için ayrıca bir kart indirimi yapılmayacaktır.
Başka kanallardan gelen müşteriler sadece konaklama sırasındaki ekstraları için Afili Bonus kredi kartı indirimi alabilecektir. Söz konusu indirimler başka indirimlerle birleştirilemez.
*DenizBank bu sayfada yer alan hizmet, kampanya ve indirimler kapsamında her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Afili Bonus’un Hillside’a özel ayrıcalıkları, hayatın keyifli anlarını daha da keyifli kılıyor…

Kendine ait koyuyla “yeryüzündeki cennet” olarak adlandırılan Hillside Beach Club’ta huzurlu bir tatil için size özel ayrıcalıklar;

 • 2017 yılı sezon boyunca konaklamalarda %15 indirim
 • Hillside Beach Club iskelesinde günlük ziyaretlerde kişi başı %20 indirim
 • Sanda Day Spa ve Sanda Nature Spa'da %10 indirim
 • Odalarda özel set-up ikramı

www.hillsidebeachclub.com

İndirim, Hillside Beach Club’ın rezervasyon numarası (0212 362 3030) üzerinden ve Hillside Beach Club’ta yapılacak ödemelerde geçerlidir. www.hillsidebeachclub.com dan yapılan alımlar indirime dahil değildir.

Dünya spor trendlerinin Türkiye’deki öncüsü, bilinçli sporun adresi Hillside City Club’larda size özel ayrıcalıklar;

 • Afili Bonus ile yapacağınız üyelik ödemelerinde %20 indirim
 • 1 yıl ve üzeri üyelik ödemelerinde 9 taksit ayrıcalığı ve ilk taksit Afili Bonus’tan hediye
 • 12’li ve üzeri Personal Training ve Pilates paketlerinde 8 taksit

Bu ayrıcalıklar Hillside City Club Etiler, Hillside City Club İstinye’de geçerlidir.

www.hillsidecityclub.com

Türkiye’nin ilk SPA zinciri olan Sanda Spa’larda size özel ayrıcalıklar;

 • Afili Bonus ile yapılan ödemelerde %10 indirim
 • Tüm SPA paketlerinde 8 taksit fırsatı

Bu ayrıcalıklar; Sanda Spa Etiler, Sanda Spa İstinye’de geçerli olup www.sandaspa.com dan yapılan alımlar indirime dahil değildir.

www.sandaspa.com

Konforu ve kalitesiyle sinemaseverlerin favorisi Deniz Private Cinecity’lerde size özel ayrıcalıklar;

Afili Bonus ile sinema bileti alımlarında “öğrenci bileti” fiyat avantajı

Bu ayrıcalık; Deniz Private Cinecity Etiler, Deniz Cinecity Olivium ve Deniz Cinecity Kipa’da geçerlidir.

www.cinecity.com.tr

Afili Bonus’la BigChefs ’lerde %15 indirim!

Seçkin menüsüyle öne çıkan BigChefs ’in Türkiye’deki tüm restoranlarında geçerli %15 indirim ayrıcalığını aileniz ve sevdiklerinizle birlikte yaşayabilirsiniz.

www.bigchefs.com.tr/

Hizmet detayları hakkında bilgi almak için tıklayın.

 • İndirimden yararlanmak için harcamanın Afili Bonus ile işyerine ait DenizBank pos cihazı üzerinden yapılması gerekmektedir.
 • İndirim, DenizBank POS cihazı üzerinden ödeme yapıldığı anda otomatik olarak hesaplanır ve çekim yapılacak tutara yansır.
 • Afili Bonus kredi kartıyla en fazla 10 kişiye indirim yapılabilmektedir.
 • Hizmet, toplu satın alma vb. gibi ticari işlemlerde yapılan toplu ödemelerde indirim geçerli olmayacaktır.

İstanbul içerisinde bulunduğunuz yerden ayrılmadan vize başvuru işlemlerinizi Afili Bonus’a özel Vize Danışmanlık Hizmeti sayesinde gerçekleştirebilirsiniz.

Ücretsiz vize başvuru hizmetinden yararlanmak isteyen müşterilerimizin 02123402121’i aramaları gerekmektedir. Hizmetten sadece Afili Bonus kart sahipleri yararlanabilir.

Vize ücreti kart sahibi tarafından karşılanacaktır.

Kart sahiplerinin vize başvurusu için anlaşmalı şirket tarafından verilecek vize başvurusu hizmet bedeli her bir kart sahibi için yılda bir defaya mahsus olmak üzere karışlanacaktır.

İlgili hizmet ETS tarafından sunulmaktadır. Hizmette meydana gelebilecek aksaklıklarda DenizBank'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Seyahatinizi Afili Bonus ile planlayın, ferdi kaza sigortanızın ayrıcalıkları ile tatil yapın!

Seyahat biletinizi ya da araç ile seyahat ediyorsanız konaklamanızı Afili Bonus ile ödeyin, 25.000 TL teminatlı Ferdi Kaza Sigortasına sahip olarak seyahatinizi güvence altına alın!

Bagaj Kaybı ve Hasarı, Kapkaç Hırsızlık Teminatı gibi ayrıcalıklar sunan sigortanızın kullanım koşulları için detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Sigortadan Yararlanmak İçin Gerekli Şartlar

*Afili Bonus kart sahibi müşterilerinin, yurtdışı (Irak ve Afganistan hariç) ve yurtiçi seyahatlarinde geçerlidir.
*Seyahat bileti bedelinin en az %50’sinin Afili Bonus’la ödenmiş olması, uçak/otobüs/gemi/tren ile seyahat edilmediği durumlarda seyahat/otel konaklama bedeli Afili Bonus’la ödenmiş olması,
*Söz konusu kazanın, seyahatin ilk 90 günü içerisinde gerçekleşmiş olması,
*Hasar olduğu taktirde, gerekli belgelerin 30 gün içerisinde iletilmesi,
*Ferdi kaza sigortasından Afili Bonus kart hamilileri ve kart hamili ile birlikte seyahat eden eş ve 18 yaşına kadar (öğrenci ise 23 yaşına kadar) çocukları da yararlanabilir.

15-18 yaş çocuklar için vefat teminatı 10.000 USD ile sınırlıdır.

15 yaş atındaki çocuklar için vefat teminatında sadece cenaze masrafları ödenir.

Poliçede Ferdi kaza Sigortaları Genel Şartları ve Afili Bonus kredi kartı seyahat poliçesi iş akışı planı geçerlidir.

Herhangi bir terör hareketi sebebiyle direkt veya endirekt olarak oluşan biyolojik veya kimyasal kirlenme hasarları teminat dışıdır.

Bu poliçe, poliçede belirtilen genel şart veya kitapçıkta yer alan özel şartlar çerçevesinde düzenlenmiş olup, genel ve özel şartlar ile birlikte teslim edilmiştir.

Ayrıca istenildiği taktirde ilgili tüm bu bahsi geçen genel şartlar www.axaoyak.com.tr adresinden internet ortamında da temin edilebilir.

Önemli Uyarı: Adres ve diğer iletişim bilgileri sigortalının beyanı doğrultusunda poliçeye yazılmış olup sigortacı tüm yazışma ve diğer iletişimlerinde bu bilgileri kullanacaktır.

Genel Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi

*Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinin almış olduğu Sanction Kloz Uygulamaları kararı gereği Burma, Küba, İran, Sudan, Suriye, Kango Cumhuriyeti, Irak, Kuzey Kore, Somali ve Zimbabwe, Libya ülkelerinde meydana gelebilecek her türlü kaza ve hasar teminat harici olup gerektiğinde Sigortacının yazılı onayı esastır.
*Poliçede belirtilen sürekli sakatlık teminatının tamamının ödenmesi durumunda poliçe ihbara gerek olmaksızın teminatın ödendiği tarihten itibaren ilgili kişi münfesih olur.
*İşbu poliçe Ferdi Kaza Genel Şartları çerçevesinde geçerlidir.
*İşbu poliçede havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş hali teminat haricidir.
*İşbu poliçe teminatları, tanımı ferdi kaza genel şartlarında yapılmış olan kazalar sonucunda oluşacak hasarlar için geçerlidir.
*İşbu poliçede aksi belirtilmedikçe yaş aralığı 15-70 yaş arasıdır. 6-15 yaş aralığında ölüm teminatında sadece cenaze masrafları tazmin edilmektedir.( kişi başı cenaze masrafı maksimum 1,500 USD ile sınırlıdır.)
*Irak ve Afganistan Teminat Haricidir.
*Bu poliçede kapsam sadece poliçe üzerinde veya ekinde ası geçen kişiler için geçerlidir. Eğer poliçe üzerinde sadece sigortalı adı ve bordrolu sayısı belirtilmiş ise kişi adedi sigorta başlangıç tarihindeki sigortalının bordro sayısı ile eşit olmalıdır ve en geç 1 ay aralıkla güncellenmeli dir. Herhangi bir hasar durumunda poliçe üzerinde belirtilen kişi sayısı sigortalının toplam bordrolu sayısından daha düşük ise eksik sigorta hükümleri uygulanacaktır. Poliçede belirtilen kişi sayısı üçer aylık periyotlar ile takip edilecek olup, poliçede not edilen kişi sayısının artışı halinde bu artış için poliçede belirtilen kişi başı net prim üzerinden ek prim tahakkuku yapılacaktır.

Havalimanı otopark ve vale ücretlerinde % 50 indirim!

Afili dünyasında, size özel bir ayrıcalık daha. Türkiye'nin en geniş, indirimli otopark hizmetiyle havalimanlarında vaktiniz size kalsın.

İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Antalya havalimanları iç ve dış hatlar terminallerinde, aracınızı ister valeye ister otoparka bırakın; ödemenizi Afili Bonus Platinum ile yaptığınızda ödeyeceğiniz tutar üzerinden % 50 indirim uygulanır.*

Türkiye'de ilk kez hem otopark hem vale ücretinde % 50 indirim sadece Afili'ye özel...

Hizmet detayları hakkında bilgi almak için tıklayın.

 • Uygulama İstanbul Atatürk – İstanbul Sabiha Gökçen – Ankara Esenboğa – İzmir Adnan Menderes – Antalya havalimanlarında iç ve dış hat terminallerindeki tüm otoparklarda Afili Bonus Platinum kredi kartıyla yapılan otopark ödemeleri için geçerlidir.
 • İndirimler ödemenin yapılmasından sonraki ay içerisinde ilgili karta iade olarak yansıtılacaktır. %50 indirim müşterinin yapmış olduğu ödeme üzerinden hem otopark hem de vale ücreti üzerinden hesaplanacaktır. İndirim uygulamasından bir müşterinin kazanacağı indirim tutarı ilgili ay içerisinde 200 TL’den fazla olamayacaktır. İlgili indirimlerden asıl kart sahibi ile birlikte sadece tek bir ek kartı, ay içerisindeki ilk işleminde yararlanabilecektir.
 • Hizmette meydana gelebilecek aksaklıklarda DenizBank’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

* Vale hizmeti, İstanbul, Ankara ve İzmir havalimanlarında bulunmaktadır.

Havalimanı ulaşımın kolay, konforlu ve güvenli yolu Afili Bankacılık Shutlle Hizmeti %30 İndirimli

Artık uçak yolculuğunuz evinizin kapısında başlıyor ve gideceğiniz son noktaya kadar aynı rahatlık ve kolaylıkla devam ediyor.

En fazla 5 yolcu taşıyan, klimalı, Volkswagen Caravelle marka araçlar ile evinizden havaalanına veya havaalanından şehre ulaşmanın rahatlığını, bir tarife veya rotaya bağlı kalmaksızın yaşayabilirsiniz. Havaalanı Shuttle Hizmeti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin-Adana ve Giresun-Ordu’da servis vermektedir.

Shuttle Hizmeti talebinizi 0212 340 21 21’den Afili İletişim Hattı’nı arayarak iletebilirsiniz.

01 Ocak 2017 tarihi itibarı ile 444 0 800 üzerinden yapılacak rezervasyonlarda %20 indirim, online yapılacak rezervasyonlarda %30 indirim geçerli olacaktır. Online rezervasyon için tıklayınız.

Afili Shuttle fiyat listesi için tıklayın.

Yurtdışı uçak biletlerinizi Afili Bonus Platinum kartınızla 0212 340 21 21 Afili iletişim Hattı'nı arayarak aldığınızda havalimanı ücretsiz tek yön transfer hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Hizmetten yararlanmak için yurtdışı gidiş-dönüş uçak bileti alımlarının 0212 340 21 21 Afili iletişim Hattı aracılığı ile Afili Bonus kullanılarak yapılması gerekmektedir.

Hizmet İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kayseri, Bodrum, Gaziantep, Diyarbakır’da tek yön olarak hizmet verilmektedir. KKTC uçuşları bu hizmete dahil değildir.

Sadece puan ile bilet alımlarda transfer hediye edilmemektedir.
Transferden 6 saat önce rezervasyon yapılması gerekmektedir. Rezervasyon saatleri haftaiçi 09:00-18:00, Cumartesi 09:30-14:45 arasıdır

Afili Bonus Platinum kredi kartınız ile İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa Havalimanlarında uçuşunuzu beklerken Lounge keyfini ücretsiz yaşayabilirsiniz.

Afili Bonus Platinum kredi kartınız ile İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar’da PrimeClass ve Dış Hatlar’da “Comfort” Lounge ile uçuşunuzu beklerken Lounge keyfini ücretsiz yaşayabilirsiniz.

01 Şubat 2016 itibariyle hayata geçecek uygulama değişikliği hakkında:

Afili Bonus Platinum ile ücretsiz lounge hizmetimizden yararlanabilmeniz için kartınızı bir önceki ay içerisinde en az 1 defa kullanmış olmanız ve en son kesilen ekstre tutarınızın 2.000 TL ve üzeri olması gerekmektedir.

Şimdi Paris ve Amsterdam seyahatlerinizde, havalimanından şehre veya bulunduğunuz yerden havalimanına transferiniz de çok kolay! Maksimum 9 kişilik araçlarla transferinizi ayarlamak için 0212 340 21 21’den Afili İletişim Hattı’nı arayarak rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz.

 • Bu hizmet, Paris ve Amsterdam merkezli firmalar tarafından sağlanmaktadır.
 • Rezervasyonunuzun ardından hizmet ile ilgili tüm aşamalarda, firmalarla yapacağınız görüşmeler İngilizce veya Paris transferinizde Fransızca, Amsterdam transferinizde ise Felemenkçe olarak yapılabilecektir.
 • Talebinizi iletirken varış veya çıkış noktanızın posta kodu bilgisi dahil açık adresini belirtmeniz istenecektir.
Hemen Başvur