DenizBank A.Ş müşterilerinden, ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak almasıgereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamakamacı ile gerekli olduğu düşündüğü bilgileri toplamaktadır.

Toplanan müşteri bilgilerinin gizliliği, güvenliği ve müşteri istekleri doğrultusundakullanılması DenizBank olarak bizim temel yaklaşımımızdır.

Müşteri bilgileri DenizBank içerisinde sağlanan güvenlik şartları içerisinde gizlidir ve DenizBank çalışanlarının ve görevlilerinin söz konusu müşteri bilgilerine erişimleri DenizBank Güvenlik Politikaları çerçevesinde düzenlenmiş olup; müşteri bilgileri mevzuatta belirtilen zorunluluk durumları haricinde hiç bir kişi ve kurum ile paylaşılamaz.

Dışarıdan alınan hizmetlerde, hizmet alınan kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde mutlaka müşteri bilgilerinin gizliliğine ait madde bulunmakta ve hizmet alınan kuruluşlar ve çalışanlarının DenizBank Güvenlik Politikaları çerçevesinde tesbit edilen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları istenmektedir.

Müşteri Bilgileri sadece müşteri talepleri doğrultusunda diğer kurumlarla paylaşılabilir. Bankamız tarafından bilgilendirme yapılması istenmediği durumda 0850 222 0 800 Açıkdeniz Telefon Bankacılığı'na bu talebin iletilmesi yeterli olacaktır.

Müşteri, DenizBank internet ortamlarındaki bilgilerine erişmek için kendisini doğru biçimde sistemlerimize tanıtmak zorundadır. Buradaki sorumluluk tamamen müşteriye aittir.

DenizBank, ilgili mevzuat çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini temin etmekkaydıyla, güveninize saygı duyduğu belirtir.

DenizBank Güvenlik Grubu

DenizBank A.Ş. (“Banka”) olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Bankamıza iletmiş olduğunuz veya Bankamızın usül ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel veri ile biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Bankamız DenizBank A.Ş. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, bankacılık, sigortacılık ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi, ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz, Bankamızın Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, ATM’leri, kioskları, internet şubesi, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Banka’nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; Bankamızın iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Banka'nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar ve KKB ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, Europay INT.SA, Moneygram, Mastercard INT.INC, Visa INT, JCB INT, Maestro, Electron, dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri; Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Bankamıza başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Denizbank A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Banka’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bankacılık Kanunu madde 73/4 hükümlerinde yer alan istisna hallerinde Banka’nın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur, ve

Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile Banka tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Banka’nın sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Banka’nın söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Kanundan Kaynaklanan Saklama Yükümlülüğümüz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 42. maddesi gereği ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 17 hükmü uyarınca tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin bankamızca on yıl süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir. Anılan sürelerin geçmesi halinde dahi; bankacılık hizmetlerinin iyileştirilebilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla verileriniz risk analizi dahil diğer bankacılık analizleri ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi için bankamızın meşru menfaatleri doğrultusunda anonim hale getirilebilecektir. Yukarıda anılan kapsamda olmayan kişisel verileriniz talebiniz üzerine silinecektir.

Afili Asistans Hizmeti

Afili Bonus Platinum hayatınızı kolaylaştıran hizmetler ile her zaman yanınızda…

7 gün 24 saat 0850 225 21 21 numaralı Afili İletişim Hattını arayarak Afili Asistans hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Hizmet hakkı olan aracın arıza ve kaza durumunda hareketsiz kalması ve yol kenarı yardımın başarısız olması veya telekonferans sonucu yerinde onarımın imkânsız olduğu durumlarda bir çekici şirketi ile aracın çekimi düzenlenecektir. Çekim hizmeti, ulaşımın mümkün olduğu ve kanunların müsaade ettiği yerlerde verilecektir. Servise çekilmiş araç için, servisin önerilerinin kabul edilmeyip aracın kullanılmaya devam edilmesi durumunda, araçta oluşabilecek arıza için çekici hizmeti verilmemektedir.

Aracın arıza veya kaza nedeni ile hareketsiz kalması durumunda, en yakın servise veya tamirhaneye çekim hizmetinden 200 TL limit dâhilinde ücretsiz yararlanabilirsiniz. Bu limiti aşan masraflar onaylamanız durumunda tarafınıza yansıtılacaktır, onaylanmazsa sadece limit sınırına kadar hizmet verilecektir.

Araç ile yolculuğunuz esnasında lastik arızası/lastik patlaması durumu ile karşılaşıldığında araç en yakın lastikçiye veya tamirciye çekilecektir. Bu hizmetten 200 TL limit dâhilinde ücretsiz yararlanabilirsiniz. Bu limiti aşan masraflar onaylamanız durumunda tarafınıza yansıtılacaktır, onaylanmazsa sadece limit sınırına kadar hizmet verilecektir.

Mücbir nedenlerle vasıtaların ulaşamayacağı durumlarda belirtilen sürelerin makul sayılabilecek sınırlarda aşılması kabul edilebilir.

İstisnalar:

 • Motosiklet, hafif ticari, ağır ticari araçlar hizmet kapsamı dışındadır.

Aracın arıza sebebi ile yürüyemez durumda olması durumunda aracın yerinde onarımına yönelik en yakın yetkili servisten veya anlaşmalı tamirciden gezici ekip gönderimi organize edilecektir. İlgili organizasyondan maksimum 200 TL limite kadar ücretsiz yararlanabilirsiniz.(servisin yol + 30 dk işçilik ücreti). Bu limiti aşan masraflar onaylamanız durumunda tarafınıza yansıtılacaktır, onaylanmazsa sadece limit sınırına kadar hizmet verilecektir.

Yedek parça ücretleri her durumda yol yardım hizmetinin haricindedir.

İkamet edilen ikametgâhın dâhili temiz su tesisatının patlaması veya arızası nedeniyle çözüm gerektiren problemlerde bir tesisatçı onayınızla teminat altındaki ikametgâha gönderilecektir. Dâhili tesisat, ikametgâha ait su saatinden başlayıp musluklara kadar olan kısmı kapsar.

Görevlendirilen tesisatçının yol, işçilik ve malzeme masrafları olay başı 50 USD limit dâhilinde yılda 3 defa ücretsiz olarak karşılanacaktır. Bu meblağı aşan masraflar onaylamanız durumunda tarafınıza yansıtılacaktır, onaylanmazsa sadece limit sınırına kadar olan tamirat yapılacaktır.

İstisnalar:

 • Her türlü musluk, vana, armatür problemleri, sifon-rezervuar problemleri
 • Konutun içerisinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, (tamir için yapılması kaçınılmaz olan tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olanlar dâhil)
 • Su borularına bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin arızalanması nedeni ile gereken değişimi veya tamiri
 • Konutun bulunduğu binaya veya üçüncü şahıslara ait tesisat problemleri
 • Sonradan ilave edilen sıva üzeri tesisat teminat dışıdır
 • Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması

İkametgâhın dâhili elektrik tesisatında (elektrik sigortasından elektrik anahtarına kadar) kaynaklanan bir sorun nedeniyle meydana gelebilecek acil çözüm gerektiren problemlerde ikametgâhın bulunduğu bölgeye en yakın yerden bir elektrikçi onaylamanız durumunda gönderilecektir.

Görevlendirilen elektrikçinin olay başı 50 USD limit dâhilinde, yılda 3 defa; yol, işçilik ve materyal masrafları ücretsiz olarak karşılanacak olup, bu limiti aşan masraflar onaylamanız durumunda tarafınıza yansıtılacaktır, onaylanmazsa sadece limit sınırına kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar:

 • Elektrik kaynağından yararlanılmasını sağlayan materyaller (lamba, duy, flüoresan lambası, priz, elektrik düğmesi v.b.)
 • Elektrikli aletler, ısıtıcı, havalandırma tesisatı, elektrik kaynağı ile çalışan tüm aletler (beyaz eşya v.b.)

İkametgâhın dış camlarının dışarıdan kaynaklanan bir sebep (taş veya yabancı bir cisim) ile kırılması veya çatlaması durumunda, ikametgâhın bulunduğu bölgeye en yakın yerden bir camcı onaylamanız durumunda gönderilecektir.

Görevlendirilen camcının yol, işçilik ve malzeme masrafları olay başı 50 USD limit dâhilinde, yılda 3 defa ücretsiz olarak karşılanacak olup, bu limiti aşan masraflar onaylamanız durumunda tarafınıza yansıtılacaktır, onaylanmazsa sadece limit sınırına kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar:

 • Camın ikametgâh içindeki kişilerin müdahaleleri veya hava akımı sonucunda kırılması teminat kapsamı dışındadır.

İkametgâh ili dışında bulunduğunuz sırada ikametgâhınızın su basması, yangın ve patlama sonucu oturulamaz hale gelmesi durumunda ve tamirinin zaman aldığı hallerde, sizin ve aynı evde yaşayan aile bireylerinizin 3 veya 4 yıldızlı otelde azami 2 gün konaklama masrafları ücretsiz olarak karşılanacaktır. Bu hizmete (telefon, mini bar, bar, ücretli TV yayınları, bahşişler, ücretli aktiviteler, su sporları, kuru temizleme, fotoğraf hizmetleri ve casino v.b.) ilave hizmetler dâhil değildir.

İkametgâh anahtarının kaybı veya unutulması gibi nedenlerle ikametgâha girememe/konuttan çıkamama durumlarında, ikametgâhın bulunduğu bölgeye en yakın yerden bir çilingir yönlendirilecektir. Çilingir hizmeti sunumunda ilgili ikametgâhta ikamet edildiğinin ispatı amaçlı iki yol izlenecektir:

 • İkametgâh kapısı, bina yöneticisi, kapıcısı veya site bekçisi eşliğinde açılacaktır.
 • Hizmet sağlayıcı kapı açılımı öncesi kimlik kontrolü yapacak ve sonrasında ikametgâhta ikamet ettiğinizi ispatlayan bir belgeyi (tapu, fatura vs...) sunmanız talep edilecektir. Bu işlemin yerine getirilmemesi durumunda, çilingir hizmeti sunulamayacaktır.

Görevlendirilen çilingirin, yol ve işçilik masrafları olay başı 50 USD limit dâhilinde, yılda 3 defa ücretsiz olarak karşılanacak olup, bu limiti aşan masraflar onaylamanız durumunda tarafınıza yansıtılacaktır, onaylanmazsa sadece limit sınırına kadar hizmet verilecektir.

 • Kilit değiştirilmesi, anahtar yaptırılması gibi masraflar teminat kapsamı dışındadır.

Talebiniz doğrultusunda aşağıdaki hizmetlerin organizasyonu gerçekleştirilecektir. Sağlanacak bu hizmetler ile ilgili oluşacak masraflar tarafınıza yansıtılacaktır. Hizmet Pazar günleri hariç haftanın her günü 09.00 – 18.00 arasında verilecek olup resmi ve dini tatillerde hizmet verilmeyecektir.

 • Su, sıhhi ve kalorifer tesisatının tamiri için hasar alanının kırımı, atımı ve tamiri
 • Fayans, kalebodur, karo ve çini gibi ıslak zeminlerin kırımı, atımı ve kapatılma işleri
 • Elektrik, telefon, bilgisayar hatları gibi işleri
 • Hasar gören çelik, ahşap, alüminyum ve PVC kapı, pencere, kepenk, korkuluk vb. işlerin tamirini ve gerekiyorsa değişim işleri
 • Her türlü boya ve yalıtım işleri
 • Kırılan her türlü camın değiştirilmesi işleri
 • Sıva, beton, şap ve tuğla-briket türü duvar tamir işleri
 • Alçıpan / kartonpiyer tamiri ve yenilenmesi işleri
 • Her türlü parke, halıfleks, mineflo, muşamba gibi yer kaplama malzemelerinde ortaya çıkacak hasarın tamiri ve değişimi.
 • Yer-duvar lambri ahşap kaplama, pencere ve kapı gibi ahşap işlerinin tamiri ve yenilenmesi
 • Kapı, pencere, panjur, dükkân kepenkleri gibi kısımların tamiri ve yenilenmesi
 • Her türlü çatıda ortaya çıkabilecek hasarların tamirini veya direne işini yapan dere ve oluk tamiri ve bakımı

Talebiniz doğrultusunda aşağıdaki hizmetlerin organizasyonu gerçekleştirilecektir. Sağlanacak bu hizmetler ile ilgili oluşacak masraflar tarafınıza yansıtılacaktır. Hizmet Pazar günleri hariç haftanın her günü 09.00 – 18.00 arasında verilecek olup Resmi ve dini tatillerde hizmet verilmeyecektir.

 • Mobilya montaj, demontaj ve küçük tamirat işleri
 • Küçük marangozluk işleri
 • Sıva üstü elektrik tesisat tamiri, ampul, priz, anahtar, duy tamiri montaj ve demontajı avize takılması ve sökülmesi
 • Sıva üstü su tesisat tamiri, musluk değiştirilmesi, tıkanık giderilmesi, rezervuar montajı,klozet kapağı değiştirilmesi
 • Korniş, stor perde, jaluzi takılması ve montajı
 • Ev içi kapı kolu, pencere kolu onarımı / sineklik takılması / basit pencere yalıtım işleri
 • Duvara resim, çerçeve, ayna montajı, küçük çaplı dekorasyon işçiliği
 • Garantisi bitmiş beyaz eşya/elektronik eşya montajı
 • Aspiratör takımı / havalandırma için cam kesimi
 • Ev içi sabit olmayan ve montaj gerektirmeyen hafif eşyaların yerinin değiştirilmesi desteği, yüklüklerin dolaplara yerleştirilmesi desteği.

Yerli kaynaklar kullanılarak talep edilen otel bilgileri aktarılacak ve gerekirse rezervasyonu yapılarak yapılan rezervasyonla ilgili bilgi verilecektir. Ayrıca seyahat öncesi aramanız durumunda seyahatiniz hakkında öğrenmek istediğiniz diğer konular ile ilgili de bilgi verilecektir. Turistik bilgiler (vize, pasaportlar, girişteki aşı istekleri, gümrükler ve kuralları, döviz kurları ve vergiler), hava durumu, bankalar, seyahat acenteleri, havayolları ve havaalanları hakkında ön bilgi verilebilir.

Talebinize bağlı olarak her türlü restoran hakkında tavsiye ve bilgi verilecek, rezervasyon yaptırılacaktır.

Türkiye’de bulunduğunuz ya da seyahat edeceğiniz yerdeki her türlü sinema, konser, tiyatro, müze, spor karşılaşmaları, müzikal, bale ve opera etkinlikleri ile ilgili bilgi sunulacaktır. Mümkün olan bölgelerde talep halinde kontenjan bulunması ve bilet bedellerinin tarafınızdan peşin ödenmesi şartı ile biletlerin temin edilip tarafınıza ulaştırılması için gerekli organizasyon yapılacaktır. İlgili biletin gönderim ücreti İstanbul, Ankara, İzmir illerinde ücretsiz olarak karşılanacak olup diğer illerde tarafınıza yansıtılacaktır.

 • Ambulans Şirketleri, çilingir
 • Hastane ve doktorlar, camcı
 • Nöbetçi eczaneler, su tesisatçıları
 • Seyahat acenteleri, elektrik tesisatçıları
 • Araba kiralama şirketleri, marangoz işleri
 • Havayolu şirketleri, boya işleri
 • Havaalanları, denizyolları, inşaat işleri
 • Otel ve konaklama tesisleri, uydu anten servisleri
 • Restoranlar ve kafeler, beyaz / elektrikli eşya servisleri
 • Eğlence ve show merkezleri, halı ve döşemecilik kumaşçı
 • Müzeler ve kültür merkezleri, evden eve nakil şirketleri
 • Elçilik ve Konsolosluklar, diğer iş kolları...

hakkında bilgi verilecektir.

İsteğiniz doğrultusunda otobüs/feribot/tren bilgileri verilecek ve rezervasyonları veya istenen değişiklikler yapılacaktır. Talebiniz doğrultusunda rezervasyonu yapılacak, bilet ücretinin tarafınızdan peşin ödenmiş olması koşuluyla biletlerin temin edilip tarafınıza ulaştırılması için gerekli organizasyon yapılacaktır. İlgili biletin gönderim ücreti İstanbul, Ankara, İzmir illerinde ücretsiz olarak karşılanacak olup diğer illerde tarafınıza yansıtılacaktır.

Talebiniz doğrultusunda, ayda 1 defa olmak üzere istediğiniz önemli bir konunun takibini ve sonrasında da tarafınıza bilgilendirme hizmetini kapsamaktadır.

İhtiyacınız olması halinde; tercüme büroları hakkında gerekli bilgi sağlanacak ve tercüme hizmetinin sağlanması organize edilecektir. Ayrıca talep etmeniz durumunda simültane çeviri hizmeti veren firma ve kişilerle irtibata geçilerek, istediğiniz yerde ve tarihte simültane çeviri hizmetinin verilmesi konusunda gerekli rezervasyonlar gerçekleştirilecektir. Çeviri hizmeti sadece organizasyondan ibarettir.

Organizasyon hizmetleri yalnızca Türkiye’de verilecektir.

“Çiçek Siparişi ve Gönderimi” hizmeti dışında gelen hizmet taleplerinin en az 48 saat (2 işgünü) önce yapılması şartı aranacaktır. Aksi takdirde hizmet sunumunun gerçekleştirilememesinden sorumlu olunmayacaktır. Organizasyon hizmetlerinin sunumunda herhangi bir rezervasyon ve kontenjan bulundurma garantisi verilmez. Hizmet esnasında bu durum tarafınıza açıkça belirtilecektir.

Organizasyon hizmetleri kapsamında sunulan bilgi kapsamlı hizmetler için, tarafınızdan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Ancak talep ettiğiniz hizmet sağlanırken hizmet/ürün, üçüncü bir kuruluştan alınmak durumunda kalınırsa, üçüncü kuruluşlardan alınan hizmete dair bedel tarafınıza yansıtılacaktır.

Talebiniz doğrultusunda özel hediye alımı (Yer ve hediyenin ne olduğunun belirtilmesi şartı ile) ve çiçek gönderimi ile ilgili tüm organizasyonun yapılması sağlanacaktır. Sunulacak hizmet organizasyondan ibarettir. Bu hizmetten yararlanılması durumunda oluşacak masraflar tarafınıza yansıtılacaktır.

Kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi özel alışveriş taleplerinin (alınan materyallerin ücreti müşteriye aittir) karşılanması ve ulaştırılmasının sağlanması hizmetidir. İlgili gönderim ücreti tarafınıza yansıtılacaktır.

Talebiniz halinde aşağıdaki bilgiler paylaşılabilecek ve organizasyonları sağlanabilecektir.

 • Sekreter ve iş servisleri
 • Fuar/konferans/toplantı merkezleri
 • Tercüman Servisleri
 • Kiralık mobil telefon şirketleri
 • Ticaret odaları ile bilgiler
 • Limuzin şirketleri hakkında bilgiler
 • İş ekipmanları kiralama ve organizasyon servisi
 • Toplantı/konferans organizasyon servisi

Talebiniz üzerine yaşadığınız konuta aşağıdaki konularda yardımcı olacak uzman kişilerin gönderilmesi organizasyonu gerçekleştirilecektir. Hizmetin sadece organizasyonu sağlanacak olup, hizmetten yararlanılması durumunda oluşacak tarafınıza yansıtılacaktır.

 • Müşterinin ve bebeğinin her türlü sağlık hizmetleri, bakımının sağlanması,
 • Anneye bebek bakımı ve beslenmesi konusunda gerekli eğitimin sağlanması,
 • Sarılık durumlarında fototerapi tedavisi uygulanabilmesinin sağlanması

Bulunduğunuz yerde, doktor tarafından yazılmış ve acil gereksinimi olan ilaçların (reçeteli olmak kaydıyla) alımı ve gönderimi üstlenilecektir. İlaç masrafları tarafınıza aittir ancak gönderim masrafı yılda 2 defa ücretsiz olarak karşılanacaktır. İlacın temin edilememesi ve/veya temininde ve/veya gönderiminde gecikme yaşanması durumunda doğabilecek zararlardan Banka sorumlu tutulamaz. İlacın temin edilememesi ya da temininde ve/veya gönderiminde gecikme yaşanması durumunda tarafınıza derhal bilgi verilecektir. İlgili hizmet sadece mesai saatleri dışında (09:00-18:00 saatleri haricinde) yerine getirilecektir.

İstisnalar:

 • Doktor reçetesi olmadan ilaç gönderilmez (Reçete 3 iş günü içinde yazılmış olmalıdır)
 • Hastanın kronik hastalığına yönelik, hayati önem taşıyan ilacı (Astım, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, diyabet ilaçları, vb.) eski reçeteli dahi olsa, kısa sürede alınması gerekiyorsa hizmet sağlayıcı firma doktorlarının onay vermesi ile hizmet sağlanabilir.

Kişilerin yeterli, dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenebilmeleri için, yemek listelerinin hazırlanması, yiyeceklerin sağlığa uygun tekniklerle pişirilmesi, depolanması ve tüketilmesi, yanlış beslenme alışkanlıklarının tespiti, çeşitli hastalık durumlarındaki bireyler için uygun diyet planlarının hazırlanması gibi konularda telefonda bilgi, danışma ve organizasyon hizmetleri sağlanacaktır.

Talebiniz üzerine, hizmet verilen asistans teminatları kapsamındaki konularla ilgili acil ve gerekli mesajların iletilmesi sağlanacaktır.

Özel etkinlikler, festivaller, müzeler ve diğer turistik bilgileri sinema, oyunculuk, aşçılık, fotoğrafçılık, dans, botanik, dalış, yelkencilik, binicilik, okçuluk, ekstrem sporlar, golf, model uçak vs. gibi hobi kulüpleri hakkında etkinlik araştırması yapılır, her tür bilgi sunulur ve gerekli organizasyonlar yapılır. İlgili hizmet organizasyondan ibaret olup oluşabilecek tüm masraflar tarafınıza aittir.

Vergi danışmanlığı kapsamında, danışman telefonda konu ile ilgili bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verecektir. Yerel vergi mevzuatı bilgisi, vergi oranları, uygulanacak prosedürler, vb. konularda bilgi sunumu sağlanacaktır. İlgili hizmet sadece danışmadan ibarettir. İlgili hizmet hafta içi mesai saatleri (09.00-18.00) içerisinde verilecektir.

Gayrimenkul ve Emlak danışmanlığı kapsamında, danışman telefonda konu ile ilgili bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verecektir.

İhtiyaç duyulan herhangi bir hukuki konuda hukuki bilgilendirme ve hukuki tedbirler gibi konularda tavsiye hizmetidir. İlgili hizmetler sadece danışmadan ibaret olup kesinlikle bir hukuki çözüm niteliğinde değildir. Mesai saatleri (09.00-18.00) içerisinde yerine getirilecektir.

Talep etmeniz durumunda konuta profesyonel hizmet birimi yönlendirilerek; konut düzenlemesi ile ilgili renk, aksesuar, ev tekstili, aydınlatma seçimleri, bahçe dizaynı tasarımı gibi danışmanlık hizmetleri sağlanacaktır. Hizmet, bilgilendirme ve hizmetin organizasyonunun sağlanmasından ibaret olup, hizmetten yararlanılması durumunda oluşacak masraflar tarafınıza aittir. İlgili hizmet İstanbul il sınırlarında yerine getirilebilecektir.

Talep etmeniz durumunda konuta profesyonel hizmet birimi yönlendirilerek; bahçe düzenlemesi ile ilgili renk, aksesuar, ev tekstili, aydınlatma seçimleri, bahçe dizaynı tasarımı gibi danışmanlık hizmetlerini sağlanacaktır. Hizmet, bilgilendirme ve hizmetin organizasyonunun sağlanması olup, hizmetten yararlanılması durumunda oluşacak masraflar tarafınıza aittir. İlgili hizmet İstanbul il sınırlarında yerine getirilebilecektir.

Bilgisayarınızda oluşan arızalar için telefonda danışma hizmeti ile bilgi alınması ve/veya adresinize servis ya da bilgisayar tamircisi gönderilmesi organizasyonunu kapsar. Bu hizmette oluşacak tüm masraflar tarafınıza aittir. Aşağıda belirtilen hizmetlerin sadece organizasyonu yapılacak olup, tamir ve parça değişimi ile ilgili herhangi bir yükümlülük bulunmamaktadır.

Telefonda Danışma Hizmetleri; hafta içi ve Cumartesi günü 09.00-18.00 mesai saatleri içerisinde verilecektir. Resmi tatiller ve Pazar günleri hizmet verilmemektedir.

Yerinde Müdahale Servis Hizmetleri; hafta içi ve Cumartesi günü 09.00-18.00 mesai saatleri içerisinde tedarikçi ile ücret ve hizmet koşullarında anlaşmanız koşuluyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa illerinde verilecektir. Resmi tatiller ve Pazar günleri hizmet verilmemektedir. Hizmet sadece organizasyondan ibaret olup oluşacak tüm masraflar (servis, işçilik, parça değişimi) tarafınıza aittir.

Yerinde Servis Hizmetleri;

 • Program Kurulumu
 • Program Kaldırma
 • Web Kamera Kurma / Tanıtma
 • Yazıcının Tanıtılması
 • Mail Kurulumu
 • Soysal Ağ Eğitimi
 • Sistem Hızlandırma
 • Virüs Temizliği
 • Yedek Alma
 • Anti virüs Kurulumu
 • Sistem Kurulumu
 • Donanım Kurulumu
 • Modem /Erişim Noktası Kurulumu
 • Taşınabilir Medya /İletişim Aygıtlarının Kurulumu
 • Özel şoförlü transfer hizmeti İstanbul, Ankara, İzmir (Çeşme dahil), Antalya, Bodrum’da ve Dalaman Havalimanı’ndan belirli merkezlere olan transfer talepleri için geçerlidir.
 • Rezervasyonlar mesai saatlerinde , gün içerisinde 09:00-18:00 saatleri aralığında kabul edilecek olup, vip transfer hizmetinin sağlanması 7 gün 24 saat boyunca yapılabilecektir.
 • Rezervasyonun uçuş saatinden 12 saat öncesinde yaptırılması gerekmektedir. Araç müsaitlik durumuna bağlı olarak kart sahibine hizmet sağlanacak olup aksi halde müsaitlik olmadığı bilgisi kart sahibine bildirilecektir.
 • İptal ve değişiklik taleplerinin 7(yedi) gün 24(yirmi dört) saat, transferden en az 3(üç) saat önce bildirilmesi gerekmektedir.
 • Rezervasyon sırasında bildirilmesi ve kredi kartı detaylarının belirtilmesi koşuluyla, misafiriniz de özel şoförlü transfer hizmetinden yararlanabilir. Misafiriniz için yapılan rezervasyonlarda transfer bedeli kredi kartından tahsil edilecektir.
 • Rezervasyon sırasında bildirilmesi kaydıyla, transfer sırasında bir başka kişi de farklı bir adresten alınıp, gidilecek adrese devam edilebilir.
 • Özel günlerde (Bayram, Yılbaşı, vb.) transfer hizmetleri araç müsaitliğine göre sağlanacaktır. Bu durumda müşteriye müsaitliğin olmadığı ilk rezervasyon sırasında bildirilecektir.

HİZMET VERİLEN BÖLGELER

 • İstanbul, Ankara, İzmir illerinde merkez ilçelerde iki nokta arasında, merkez ilçelerden merkeze dışı ilçelere, merkez dışından merkez ilçelere ve havalimanından tüm ilçelere transfer hizmeti yapılacaktır.
 • Bodrum ve Antalya’da ise havaalanından tüm ilçelere ve/veya merkez başlangıç ve bitişli olacak şekilde iki nokta arasında transfer hizmeti verilecektir.
 • Hiç bir ilde merkez dışı ilçe içinde iki nokta arasında ve/veya merkez dışı ilçeler arasında veya şehirlerarası transfer hizmeti verilmemektedir.

ÖDEMELER

 • Özel şoförlü transfer hizmeti km başına 3 TL (KDV dahil) dir. Transfer hizmet tutarı, varsa köprü, otoban, feribot, park ve bekleme ücretleri eklenip çağrı merkezine bilgilerini vermiş olduğunuz Afili Bonus kredi kartınızdan tahsil edilecektir.
 • Tüm illerde minimum 25 km olarak transfer hizmeti yapılacaktır. 25 km altında kalan transfer hizmetlerinde 25 km baz alınarak ücretlendirme yapılacaktır.
 • Misafir için yapılan rezervasyonlarda transfer bedeli rezervasyon sırasında iletilen DenizBank kredi kartından tahsil edilecektir.

BEKLEME ÜCRETLERİ

Rezervasyon sırasında tarafınızdan bekleme olacağına dair bilgi iletilmemişse, ilk 15 dakikalık bekleme için ücret alınmamaktadır. 15 dakika beklemeden sonraki ilk 15 dakika için 10 TL (KDV dahil), toplam 30 dakika beklemenin sonunda transfer başlangıç noktasına gelmemeniz durumunda araç geri dönecek ve transfer hizmet bedelinin yarısı kadar olan ücret (KDV dahil) bilgileri iletilen kredi kartınızdan tahsil edilecektir.

Araç, haber vermek koşulu ile 15 dakika gecikir ise, ödeyeceğiniz ücret üzerinden herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Araç bu 15 dakikadan sonra bir 15 dakika daha gecikir ise, ödeyeceğiniz ücretten 10 TL indirim yapılacaktır. Tarafınıza haber verilmeden 30 dakikadan fazla gecikme yaşanır ise transferinizden ücret alınmayacaktır. Tarafınıza haber verilmesine rağmen, 15 dakika aracı beklemeyip gitmeniz durumunda ise hizmet sağlayıcı firmanın veya Banka’nın bir telafi yükümlülüğü olmayacaktır

DEĞİŞİKLİK VE İPTAL BİLDİRİMLERİ

İptal ve değişiklik taleplerinin, 7 gün 24 saat transferden en az 3(üç) saat önce 0850 225 21 21 numaralı Afili İletişim Hattı aranarak bildirilmesi gerekmektedir. Rezervasyon sırasında bilgi verilmiş olmasına rağmen, bildirim saatine uymayan iptal ve değişiklik talepleri için transfer hizmet bedelinin yarısı tahsil edilecektir.

Aynı gün yapılan ve birbirini takip eden transferlerin arasının en az 2 saat olması gerekmektedir.

Kiralanmak istenen araç hakkında her tür bilgi sunulacak ve talep etmeniz durumunda gerekli organizasyon yapılacaktır. Araç kiralama hizmeti tüm Türkiye’de sağlanacaktır. Sadece İstanbul içerisinde limuzin kiralama organizasyonu da yapılır.

Aracınızı teslim alırken kiralık araç firmalarının uyguladığı prosedürler geçerlidir. Bu hizmetten yararlanılması durumunda oluşacak masraflar tarafınıza yansıtılacaktır.

Motovale Hizmeti %20 indirimli verilmektedir. İndirimden yararlanmak için ödemenin DenizBank kredi kartları ile yapılması gerekmektedir.

Motovale hizmeti yalnızca İstanbul içerisinde verilmektedir. Talebin en az 3 saat önce iletilmesi gerekmektedir. Talep müsaitlik durumuna göre karşılanabilecektir.

TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER

 • İkametgâha ambulans, doktor, hemşire gönderilmesi talebinde bulunulduğunda bölge trafiğinin yoğunluğu göz önünde bulundurulur, ulaşılabilecek zaman için kesin olarak hiçbir durumda söz verilmez. Bu sebepten çıkan tüm anlaşmazlıklar ve tazminatlarda hizmet sağlayıcı firmanın ve Banka’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.
 • Konut içerisinde kasıtlı olarak gerçekleştirilen hasarlar
 • Olağanüstü hal, sıkıyönetim, terörizm, ambargo, darbe, savaş, istila yabancı düşmanların hareketleri, düşmanlıklar (savaş ilan edilmiş olsa da olmasa da), iç savaş, ayaklanma, ihtilal (askeri veya yerel v.s.), isyan, askeri yahut gasp edilmiş iktidar, kargaşa yahut sivil başkaldırmadan doğrudan yahut dolaylı olarak kaynaklanan yahut bunlar dolayısıyla meydana gelen veya bunların sonucu olarak ortaya çıkan kayıp veya zarar
 • Hizmet sağlayıcı firmanın neden olması durumu ve neden olduğu ölçü haricinde, mülkiyette meydana gelen her tür zarar yahut kayıp ve bunlardan doğan masraflar
 • Her tür nükleer yakıt veya nükleer yakıt yakımından kaynaklanan, radyoaktivite ile iyonlaştıran yayılma yahut bulaşma
 • Her tür patlayıcı nükleer bileşimden kaynaklanan hasarlar
 • Mücbir sebeplerin neden olduğu durumlar (Deprem, yangın, sel, yıldırım, nükleer tehlike v.s.)
 • Aşırı iklim koşulları(hizmet iklim koşullarının düzelmesi sonrasında, mahalli mercilerin verdiği izin sınırları içerisinde müdahale edilerek hizmet sunulacaktır.)
 • Türkiye dışında vuku bulan arızalar, kazalar ve çalınmalar
 • Toplam yüklenmiş ağırlığı 3,5 tondan fazla olan araçlar
 • 125 cc’den küçük olan araçlar, motosikletler, ticari taksiler, ticari minibüsler
 • Kişiler ve eşyaların pahalı taşımacılığı için kullanılan araçlar
 • İnsanlar, hayvanlar, tekneler gibi malların taşımacılığı için özel olarak düzenlenmiş araçlar
 • Yakıt bitmesi, bilginiz dâhilinde yanlış yakıttan kaynaklanan bozulmalar
 • Araç anahtarının kaybı ve aracın içinde, bagajda anahtar unutulması
 • Bakım eksikliğinden kaynaklanan bozulmalar
 • Aracın tüketim ve geçiş masrafları ile köprü ve yol paraları
 • Aracın onarım masrafları
 • İnsan beraberinde olmayan bagajın taşınması
 • Enkaz olarak belirlenen araçların taşınması veya geri getirilmesi
 • Kontratın geçerlilik döneminden önce veya sonra vuku bulan her olay
 • Hizmeti alma tarihinden önce doktor tarafından onaylanmış olan mevcut patolojik, fizyolojik ve fiziksel sağlık durumları
 • Hangi türden olursa olsun, tüm tıbbi masraflar
 • Yolculuk durumunda tehlike arz edebilecek, bilinen patolojik durumlar
 • Mesleki tedaviler, kaplıca tedavileri, dinleme ve nekahet kuruluşlarında kalışlar
 • Daha önce toprağa verilmiş naaşların, yaşamlarındaki ikamet adreslerine geri gönderilmesi
 • Herhangi bir türde spor faaliyetlerine katılmanız nedeniyle vuku bulan olaylar veya güvenliğinizi tehlikeye düşüren bir hobi, iddialar, maçlar, müsabakalar, ralliler ve bunların hazırlık denemeleri
 • %20 indirim firma tarafından ödeme esnasında verilen hizmet fiyatı olup, sonradan bir indirim karta yansıtılmamaktadır.
 • Araç Muayene Hizmeti Afili Bonus Platinum kart sahiplerine verilecektir.
 • Araç muayene hizmetinden yararlanmak isteyen müşterilerimiz, Afili İletişim Hattı aracılığıyla Afili Asistans Hattına aktarılacaktır. Müşterilerimizin 0850 225 21 21 Afili İletişim Hattı’nı arayarak araç muayene talebini iletmesi üzerine, tedarikçiye müşteri bilgileri ve gerekli olan ilgili dokümanlar mail ya da faks yolu ile iletilir. Talepler hafta içi 09:00-18:00 arasında, hafta sonu sadece Cumartesi günleri saat 12:00’ye kadar iletilebilecektir.
 • Randevu işlemleri için, ruhsat fotokopisinin tedarikçi faksına ulaşmasına müteakiben, sorgulamasının yaptırılıp araç sahibinin istediği bir gün için randevu organize edilmektedir. Daha sonra araç adresten alınıp gerekli işlemler tamamlanmaktadır.
 • Fiyatlara TÜV için ödenecek resmi tahsilatlar ve araç cezaları dahil değildir.
 • Yılbaşı, bayram ve resmi tatiller (Tüvtürk’ün çalışmadığı özel günler ve resmi tatiller) dışında hizmet sunulabilecektir.
 • Allianz Global Assistance özel ücret tarifesi uygulanmaktadır.

Araç muayene hizmeti fiyat listesi için tıklayın.

ARAÇ MUAYENE HİZMETİ
Şehir Hizmet Bedeli Muayene sırasında ek servise götürme işlemi oluşursa hizmet ücreti Egzoz muayene ücreti*
İSTANBUL 170 TL 60 TL 28 TL
ANKARA 200 TL 60 TL 28 TL
TEKİRDAĞ-ÇORLU-EDİRNE 175 TL 60 TL 28 TL
ADANA-GAZİANTEP-KONYA-SAMSUN 215 TL 60 TL 28 TL
İZMİR-MUĞLA-DALAMAN-BODRUM 185 TL 60 TL 28 TL
BURSA-ADAPAZARI-GEBZE 165 TL 60 TL 28 TL
ANTALYA 220 TL  60 TL 28 TL
VAN-KARS-ERZURUM-TRABZON 240 TL 60 TL 28 TL
Tüm tutarlar KDV dahil tutarlardır.
Randevu işlemleri için, ruhsat fotokopisinin Port VALE faxına ulaşmasına müteakiben, sorgulamasının yaptırılıp araç sahibinin istediği bir gün için randevu organize edilmektedir. Daha sonra araç adresten alınıp gerekli işlemler tamamlanmaktadır. Teklife, TÜV için ödenecek resmi tahsilatlar ve araç cezaları dahil değildir.
*Egzoz muayene ücreti değişebilir.
Hemen Başvur