DenizBank A.Ş müşterilerinden, ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak almasıgereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamakamacı ile gerekli olduğu düşündüğü bilgileri toplamaktadır.

Toplanan müşteri bilgilerinin gizliliği, güvenliği ve müşteri istekleri doğrultusundakullanılması DenizBank olarak bizim temel yaklaşımımızdır.

Müşteri bilgileri DenizBank içerisinde sağlanan güvenlik şartları içerisinde gizlidir ve DenizBank çalışanlarının ve görevlilerinin söz konusu müşteri bilgilerine erişimleri DenizBank Güvenlik Politikaları çerçevesinde düzenlenmiş olup; müşteri bilgileri mevzuatta belirtilen zorunluluk durumları haricinde hiç bir kişi ve kurum ile paylaşılamaz.

Dışarıdan alınan hizmetlerde, hizmet alınan kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde mutlaka müşteri bilgilerinin gizliliğine ait madde bulunmakta ve hizmet alınan kuruluşlar ve çalışanlarının DenizBank Güvenlik Politikaları çerçevesinde tesbit edilen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları istenmektedir.

Müşteri Bilgileri sadece müşteri talepleri doğrultusunda diğer kurumlarla paylaşılabilir. Bankamız tarafından bilgilendirme yapılması istenmediği durumda 0850 222 0 800 Açıkdeniz Telefon Bankacılığı'na bu talebin iletilmesi yeterli olacaktır.

Müşteri, DenizBank internet ortamlarındaki bilgilerine erişmek için kendisini doğru biçimde sistemlerimize tanıtmak zorundadır. Buradaki sorumluluk tamamen müşteriye aittir.

DenizBank, ilgili mevzuat çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini temin etmekkaydıyla, güveninize saygı duyduğu belirtir.

DenizBank Güvenlik Grubu

DenizBank A.Ş. (“Banka”) olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Bankamıza iletmiş olduğunuz veya Bankamızın usül ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel veri ile biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Bankamız DenizBank A.Ş. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, bankacılık, sigortacılık ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi, ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz, Bankamızın Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, ATM’leri, kioskları, internet şubesi, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Banka’nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; Bankamızın iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Banka'nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar ve KKB ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, Europay INT.SA, Moneygram, Mastercard INT.INC, Visa INT, JCB INT, Maestro, Electron, dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri; Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Bankamıza başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Denizbank A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Banka’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bankacılık Kanunu madde 73/4 hükümlerinde yer alan istisna hallerinde Banka’nın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur, ve

Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile Banka tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Banka’nın sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Banka’nın söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Kanundan Kaynaklanan Saklama Yükümlülüğümüz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 42. maddesi gereği ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 17 hükmü uyarınca tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin bankamızca on yıl süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir. Anılan sürelerin geçmesi halinde dahi; bankacılık hizmetlerinin iyileştirilebilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla verileriniz risk analizi dahil diğer bankacılık analizleri ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi için bankamızın meşru menfaatleri doğrultusunda anonim hale getirilebilecektir. Yukarıda anılan kapsamda olmayan kişisel verileriniz talebiniz üzerine silinecektir.

Afili Ayrıcalıklarınız

Türkiye’nin her yerinde Pazar kahvaltılarınızı Afili Bonus ile yaparak ödemenize %30 bonus kazanabilirsiniz.

Detaylı Bilgi:

 • %30 bonus uygulaması Pazar günü Afili Bonus’la yapılan ödemeler için geçerli olacaktır.
 • Puan kazanabilmek için işlemin Pazar günü saat 09:00–13:00 arasında yapılması gerekmektedir.
 • Bir müşteri Afili Bonus kartıyla aynı gün ve tek seferde, müşteri bazında en fazla 50 TL, bir ay içerisinde maksimum 200 TL bonus kazanabilecektir. İlgili bonus kampanyasından asıl kart sahibi ile birlikte sadece tek bir ek kartı yararlanabilecektir.
 • Bonus tutarları işlemin yapıldığı Pazar gününü takip eden hafta içerisinde karta yüklenecektir.
 • Puan kazanabilmek için harcamanın yapıldığı işyeri kategorisinin kafe-restoran olması gerekmektedir.
 • Pazar kahvaltısı bonus kampanyasından bankamızda 100,000 TL ve üstü varlığı olan ve/veya Afili Bonus kartı aktif ve en son kesilen ekstre tutarı 4,000 TL üstü müşterilerimiz faydalanabilmektedir.

Hafta sonu daha keyifli vakit geçirmeniz için seçtiğiniz tiyatro oyunu veya sinema filmini Afili Bonus ile ödeyerek %30 bonus kazanabilirsiniz.

Afili Bonus’a özel %30 bonus ayrıcalığı ile sevdiklerinizle beraber tiyatro ve sinema keyfini doyasıya yaşayın.

Detaylı Bilgi:

 • %30 bonus uygulaması hafta sonu Afili Bonus ile yapılan ödemeler için geçerli olacaktır.
 • Kart sahipleri tek seferde en fazla 40 TL, bir ay içerisinde max. 200 TL bonus kazanabilecektir. İlgili kampanyadan asıl kart sahibi ile birlikte sadece tek bir ek kartı yararlanabilecektir.
 • Bonus tutarları işlemin yapıldığı ayı takip eden ay içerisinde karta yüklenecektir.
 • Puan kazanabilmek için harcamanın yapıldığı işyeri kategorisinin tiyatro-sinema olması gerekmektedir
 • Online yapılan işlemler dahil değildir.
 • Uygulamadan ek kartlar da faydalanabilmektedir.
 • Tiyatro-sinema bonus kampanyasından bankamızda 100,000 TL ve üstü varlığı olan ve/veya Afili Bonus kartı aktif ve en son kesilen ekstre tutarı 4,000 TL üstü müşterilerimiz faydalanabilmektedir.

İstanbul İstanbul ve Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Antalya havalimanları iç ve dış hatlar terminallerinde, aracınızı ister valeye ister otoparka bırakın; ödemenizi Afili Bonus’la yapın ödemeizin %50 tutarında bonus kazanın!

Detaylı Bilgi:

 • Uygulama İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen – Ankara Esenboğa – İzmir Adnan Menderes – Antalya havalimanlarında iç ve dış hat terminallerindeki tüm otoparklarda Afili Bonus’la yapılan otopark ödemeleri için geçerlidir.
 • Bonuslar ödemenin yapılmasından sonraki ay içerisinde ilgili karta yüklenecektir. %50 bonus kazanımı müşterinin yapmış olduğu ödeme üzerinden hem otopark hem de vale ücreti üzerinden hesaplanacaktır. Bir müşterinin kazanacağı bonus tutarı ilgili ay içerisinde 200 TL’den fazla olamayacaktır. Bonus kazanımından asıl kart sahibi ile birlikte sadece tek bir ek kart, sadece ay içerisindeki ilk işleminde yararlanabilecektir.
 • Hizmette meydana gelebilecek aksaklıklarda DenizBank’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Havalimanı otopark-vale bonus kampanyasından bankamızda 100,000 TL ve üstü varlığı olan ve/veya Afili Bonus kartı aktif ve en son kesilen ekstre tutarı 4,000 TL üstü müşterilerimiz faydalanabilmektedir.
 • 01 Ocak 2020 tarihinden itibaren otopark ve vale ücret ödemelerinize %50 bonus kampanyası sona erecektir.

*Vale hizmeti, İstanbul, Ankara ve İzmir havalimanlarında bulunmaktadır.

Afili Bonus’la Kuru Temizle Hizmeti %20 İndirimli

Dry Center şubelerinde Afili Bonus’a özel %20 indirimli kuru temizleme hizmeti ... Üstelik İstanbul’da ücretsiz adrese teslimat avantajıyla...

İndirimli kuru temizleme hizmetinden yararlanmak için tek yapmanız gereken 0850 225 21 21 ’den Afili İletişim Hattı’nı arayarak talebinizi iletmeniz ve ödemenizi Afili Bonus Platinum kredi kartı ile gerçekleştirmeniz.

 • Hizmet hakkında talepte bulunmak için 0850 225 21 21 ’den Afili İletişim Hattı aranmalıdır.
 • Kuru temizleme hizmet taleplerinizi, hafta içi 09:00-19:00, Cumartesi 09:00-18:00 saatleri arasında iletebilirsiniz. Resmi, dini tatiller, yılbaşı ve Pazar günleri hariçtir.
 • Ödemenin mutlaka DenizBank kredi kartları ile yapılması gerekmektedir.
 • Rumelikavağı, Zekeriyaköy, Göktürk, Büyükçekmece, Mimar Sinan, Sultangazi, Kurtköy, Beykoz (Merkez) bölgelerinde adrese servis hizmeti üç günde bir yapılmaktadır.
 • İstanbul ve hizmet verilen diğer illerdeki mağazalar için lütfen tıklayınız.
 • Kaydı açılan ürünler 1 gün sonra adresten teslim alınır, teslim alındıktan 2 gün sonra da adrese teslim edilir.
 • Bu hizmet; Dry Center aracılığı ile sağlanmaktadır. Ürünlerin adresten teslim alınıp, adrese teslimi dahil olmak üzere tüm hizmet sürecinde, Bankamızın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • DenizBank hizmet koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Dry Center Mağaza listesi için tıklayın.
Dry Center
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Dry Center Akyakapark
Dry Center Atatürk Caddesi
Dry Center Bağdat Caddesi 
Dry Center Capitol
Dry Center Emaar
Dry Center M1 Kartal
Dry Center Meydan İstanbul
Dry Center Optimum
Dry Center Palladium 
Dry Center Tepe Nautilus
Dry Center Trendist
Dry Center Tuzla
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Dry Center Cevahir
Dry Center Forum İstanbul
Dry Center Göktürk
Dry Center Kale
Dry Center Kanyon
Dry Center Marmara Forum
Dry Center Marmara Park
Dry Center Metrocity
Dry Center ÖzdilekPark
Dry Center Sapphire
Dry Center Trump
Dry Center Vialand
ANKARA
Dry Center AnkaMall
Dry Center Armada
Dry Center Antares
Dry Center Atlantis
Dry Center Çukurambar
Dry Center Podium 
İZMİR
Dry Center Alsancak
Dry Center Forum Bornova
Dry Center İzmirPark
ADANA
Dry Center Gazipaşa
AKSARAY
Dry Center Efor
ANTALYA
Dry Center Lara
Dry Center Migros
Dry Center Novamall
Dry Center Terracity
AYDIN
Dry Center Forum Aydın
BURSA
Dry Center Anatolium
Dry Center Carrefour Bursa
Dry Center Korupark
Dry Center Saygınkent
Dry Center Zafer Plaza
DENİZLİ
Dry Center Forum Çamlık
DİYARBAKIR
Dry Center Forum Diyarbakır
Dry Center D&S Diyarbakır
ERZURUM
Dry Center Erzurum
ESKİŞEHİR
Dry Center NeoPlus
KAYSERİ
Dry Center Forum Kayseri
Dry Center Kayseri Park
KONYA
Dry Center Anıt
Dry Center M1 Konya
Dry Center Makro
MALATYA
Dry Center Malatya Park
MERSİN
Dry Center Forum Mersin
Dry Center Palm City
RİZE
Dry Center Rize
SAMSUN
Dry Center Samsun Piazza
ŞANLIURFA
Dry Center Şanlıurfa Piazza
TRABZON
Dry Center Forum Trabzon

Seçkin restoran ve otellerde, ödemenizi Afili Bonus Platinum ile indirimli olarak yaparak lezzetli yiyeceklerin ve konforun keyfini çıkartabilirsiniz…

* İndirimlerden yararlanmak için, harcamanın Premium ve Platinum kredi kartları ile işyerine ait DenizBank pos cihazı üzerinden yapılması gerekmektedir. Güncel indirim oranları, ilgili firmadan teyit edilmelidir.

İndirimli mekanlar için tıklayın.

İşletme Adı İndirim Oranı Semt Şehir
BİG CHEFS ATAŞEHİR 15% Ataşehir İstanbul
CHINASTIX 15% Ataşehir İstanbul
SOFİA GRUP KUMPİR 10% Ataşehir İstanbul
ATAKÖY BİG CHEFS 15% Bakırköy İstanbul
BİG CHEFS MARMARA FR 15% Bakırköy İstanbul
GÜN TURİZM OTELCİLİK 10% Bakırköy İstanbul
BİG CHEFS MALL OF İS 15% Başakşehir İstanbul
CHINASTIX 15% Beşiktaş İstanbul
THALES 10% Beşiktaş İstanbul
BİG CHEFS ANADOLU HS 15% Beykoz İstanbul
BİG CHEFS TÜNEL 15% Beyoğlu İstanbul
THALES BAR 10% Beyoğlu İstanbul
AVANTGARDE TAKSİM 15% Beyoğlu İstanbul
BİG CHEFS GÖKTÜRK 15% Eyüp İstanbul
FISH POINT 10% Fatih İstanbul
BİG CHEFS FLORYA 15% Florya İstanbul
BİG CHEFS BAĞDAT CD 15% Kadıköy İstanbul
BİG CHEFS KANYON 15% Levent İstanbul
ELİTE PATİSSERİA 15% Maltepe İstanbul
ELİTE OTEL 15% Maltepe İstanbul
BİG CHEFS TRUMP 15% Mecidiyeköy İstanbul
BİG CHEFS NİŞANTAŞI 15% Nişantaşı İstanbul
SİNAN YILMAZ-DOĞAN M 15% Sarıyer İstanbul
AVANTGARDE LEVENT 15% Şişli İstanbul
BİG CHEFS ASTORİA 15% Şişli İstanbul
BİG CHEFS TARABYA 15% Tarabya İstanbul
ADANA YÜZEVLER KEBAP 10% Beşiktaş İstanbul
YÜZEVLER KEBAP 10% Beşiktaş İstanbul
DOLFİN SAĞLIK ÜRÜNLE 8% Fatih İstanbul
ELİTE OTEL 15% Maltepe İstanbul
BLACK CUP COFFEE 15% Beşiktaş İstanbul
BALIKÇI RÜZGARI 10% Çankaya Ankara
BIG CHEFS- BIG GIDA 15% Çankaya Ankara
BİG CHEFS BİLKENT 15% Çankaya Ankara
BİG CHEFS NEXT LVL 15% Çankaya Ankara
BİGCHEFS KAVAKLIDERE 15% Çankaya Ankara
HÜSREV LOKANTASI 15% Çankaya Ankara
CEVDET DMİR 20% Çeşme İzmir
ALLIANCE RESTAURANT 15% Çeşme İzmir
YERDE FISTIK CAFE 10% Karşıyaka İzmir
ENVELO 15% Konak İzmir
TETİMATI EV YEMEKLER 20% Bayraklı İzmir
SERGEN OCAKBAŞI 15% Seyhan Adana
AQUAPARK HOTEL 10% Kaş Antalya
BİLGİÇLER LTD.ŞTİ 10% Merkez Antalya
KARMA GLOBAL-MADO 10% Muratpaşa Antalya
CEYLA CLUB 25% Muratpaşa Antalya
ŞEHİR RESTORAN 5% Bandırma Balıkesir
ÇINAR PASTANESİ 15% Nilüfer Bursa
SIR WINSTON 15% Nilüfer Bursa
HAYAT LOKANTASI 10% Osmangazi Bursa
ZEVK-İ SAFA 15% Osmangazi Bursa
SWAY HOTELS. 15% Palandöken Erzurum
BİG CHEFS 15% Şahinbey Gaziantep
BURHAS GIDA 10% Merkez Giresun
DENİZ LOKANTASI 10% Merkez Giresun
BIG CHEFS MARİNA MG 15% Yenişehir Mersin
GRAND OTEL YAZICI 10% Bodrum Muğla
PRINCESS ARTEMISIA 10% Bodrum Muğla
AKKAN LUXURY HOTEL 15% Bodrum Muğla
AMİGOS BAR 15% Bodrum Muğla
ANTİK OTEL 15% Bodrum Muğla
BİTEZ DONDURMACISI 15% Bodrum Muğla
BODRUM CAN HOTEL 15% Bodrum Muğla
DİNÇ PANSİYON 10% Bodrum Muğla
GEBORA RESTAURANT 15% Bodrum Muğla
GRAND YAZICI BEACH 10% Bodrum Muğla
GÜNEY İNŞAAT 15% Bodrum Muğla
İNANÇ OTEL 15% Bodrum Muğla
İNCİ CAFE RESTORANT 10% Bodrum Muğla
KIVANÇ OTEL 15% Bodrum Muğla
KUMSAL KAFE 10% Bodrum Muğla
MANOLYA RESTAURANT 15% Bodrum Muğla
MAVİ BEACH RESTAURAN 15% Bodrum Muğla
SULTAN RESTAURANT 20% Bodrum Muğla
FLYING DUTCHMAN 10% Fethiye Muğla
ÖMÜR LİMAN RESTAURAN 15% Marmaris Muğla
BUHARA RESTAURANT 10% Bafra Samsun
HACI HASAN TAYINCIOĞ 10% Merkez Samsun
NECO GAZ.VE LOK. 10% Merkez Samsun
FERMANLI TİCARET 10% Merkez Tokat
Hemen Başvur