DenizBank A.Ş müşterilerinden, ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak almasıgereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamakamacı ile gerekli olduğu düşündüğü bilgileri toplamaktadır.

Toplanan müşteri bilgilerinin gizliliği, güvenliği ve müşteri istekleri doğrultusundakullanılması DenizBank olarak bizim temel yaklaşımımızdır.

Müşteri bilgileri DenizBank içerisinde sağlanan güvenlik şartları içerisinde gizlidir ve DenizBank çalışanlarının ve görevlilerinin söz konusu müşteri bilgilerine erişimleri DenizBank Güvenlik Politikaları çerçevesinde düzenlenmiş olup; müşteri bilgileri mevzuatta belirtilen zorunluluk durumları haricinde hiç bir kişi ve kurum ile paylaşılamaz.

Dışarıdan alınan hizmetlerde, hizmet alınan kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde mutlaka müşteri bilgilerinin gizliliğine ait madde bulunmakta ve hizmet alınan kuruluşlar ve çalışanlarının DenizBank Güvenlik Politikaları çerçevesinde tesbit edilen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları istenmektedir.

Müşteri Bilgileri sadece müşteri talepleri doğrultusunda diğer kurumlarla paylaşılabilir. Bankamız tarafından bilgilendirme yapılması istenmediği durumda 0850 222 0 800 Açıkdeniz Telefon Bankacılığı'na bu talebin iletilmesi yeterli olacaktır.

Müşteri, DenizBank internet ortamlarındaki bilgilerine erişmek için kendisini doğru biçimde sistemlerimize tanıtmak zorundadır. Buradaki sorumluluk tamamen müşteriye aittir.

DenizBank, ilgili mevzuat çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini temin etmekkaydıyla, güveninize saygı duyduğu belirtir.

DenizBank Güvenlik Grubu

DenizBank A.Ş. (“Banka”) olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Bankamıza iletmiş olduğunuz veya Bankamızın usül ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel veri ile biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Bankamız DenizBank A.Ş. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, bankacılık, sigortacılık ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi, ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz, Bankamızın Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, ATM’leri, kioskları, internet şubesi, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Banka’nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; Bankamızın iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Banka'nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar ve KKB ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, Europay INT.SA, Moneygram, Mastercard INT.INC, Visa INT, JCB INT, Maestro, Electron, dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri; Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Bankamıza başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Denizbank A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Banka’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bankacılık Kanunu madde 73/4 hükümlerinde yer alan istisna hallerinde Banka’nın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur, ve

Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile Banka tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Banka’nın sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Banka’nın söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Kanundan Kaynaklanan Saklama Yükümlülüğümüz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 42. maddesi gereği ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 17 hükmü uyarınca tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin bankamızca on yıl süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir. Anılan sürelerin geçmesi halinde dahi; bankacılık hizmetlerinin iyileştirilebilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla verileriniz risk analizi dahil diğer bankacılık analizleri ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi için bankamızın meşru menfaatleri doğrultusunda anonim hale getirilebilecektir. Yukarıda anılan kapsamda olmayan kişisel verileriniz talebiniz üzerine silinecektir.

Stylesheet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Alt Başlık

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis ultricies eros, ut dictum augue. Nullam sodales, lacus non ullamcorper adipiscing, justo diam lobortis lorem, vel rutrum tellus ipsum pulvinar purus. Aliquam scelerisque leo non odio dapibus porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla sapien justo, euismod nec tortor sed, pulvinar ultricies diam.

Açılır text

Detayları görmek için tıklayın.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis ultricies eros, ut dictum augue. Nullam sodales, lacus non ullamcorper adipiscing, justo diam lobortis lorem, vel rutrum tellus ipsum pulvinar purus. Aliquam scelerisque leo non odio dapibus porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla sapien justo, euismod nec tortor sed, pulvinar ultricies diam.

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4
Lorem ipsum dolor sit amesed diam 200.000,00 USD 31 GÜN 1,8930
Morbi id erat quis arcu feugiat 99.000.00USD 3 GÜN 3930
Morbi id erat quis arcu feugiat 1.000.00USD 12 GÜN 930

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam quis ultricies eros, ut dictum augue. Nullam sodales, lacus non ullamcorper adipiscing, justo diam lobortis lorem, vel rutrum tellus ipsum pulvinar purus. Aliquam scelerisque leo non odio dapibus porttitor. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nulla sapien justo, euismod nec tortor sed, pulvinar ultricies diam.

Nulla facilisi. Sed tempor consequat augue. In sed orci at urna porta tempor eget vel urna. Mauris at eros vel magna imperdiet tempor a ac orci. Vivamus luctus mi mi, semper dapibus lacus tincidunt vitae. Etiam blandit augue ac purus facilisis accumsan a eget lorem. Maecenas ultrices orci sit amet faucibus elementum. Duis sed aliquam lorem. Praesent eleifend, nibh at iaculis viverra, leo eros porta ipsum, a egestas augue turpis at leo. Donec vel volutpat tortor, sit amet consectetur erat.

Suspendisse hendrerit sapien egestas, condimentum lacus volutpat, placerat tellus. Duis sagittis auctor sapien sed tincidunt. Morbi vitae lorem a massa malesuada facilisis. Duis dolor ipsum, dictum quis pretium et, lacinia ut libero. Pellentesque tincidunt mollis purus, eget auctor tortor commodo at. Nullam posuere enim vitae suscipit placerat.

Pellentesque vel felis dignissim, pulvinar augue ac, eleifend lacus. In elementum iaculis enim quis blandit. Nullam aliquam pulvinar ante, placerat malesuada lacus rhoncus ac. Phasellus ut odio ligula. Vestibulum ornare enim ornare, pellentesque purus a, adipiscing arcu. Nunc posuere diam vitae arcu commodo tristique.

Sed sit amet euismod erat. Integer molestie ipsum et nisl viverra molestie. Donec tincidunt lacinia diam, nec pharetra risus molestie a. Nam auctor lobortis adipiscing. Fusce pulvinar vulputate odio et egestas. Quisque imperdiet vulputate aliquam. Suspendisse ante nulla, sodales vel velit quis, hendrerit mattis eros. Maecenas dapibus sodales odio at varius. Pellentesque turpis nunc, faucibus at tincidunt sed, consequat dignissim tellus.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Donec fringilla tempor nisl, in tempus nunc consectetur vitae. Curabitur eget metus dignissim, condimentum erat nec, pharetra dolor. Praesent sit amet odio elit. Ut id neque eget felis porttitor vehicula nec imperdiet nibh.

Quisque tempus ut turpis id euismod. Maecenas mattis quam at diam consectetur, non pulvinar est porttitor. In laoreet, enim sed sodales faucibus, libero enim dignissim nibh, sed pellentesque turpis libero id enim. Sed elit leo, molestie a nisl nec, porta cursus felis. Quisque in tortor in urna fringilla hendrerit. Integer eleifend ullamcorper libero quis tincidunt. Nunc et libero vel dui dignissim cursus ut at ligula. Praesent convallis nibh velit, ac ultricies justo ornare vitae. Pellentesque augue sem, scelerisque vitae ligula vel, feugiat porttitor sapien. Suspendisse venenatis porta commodo.

Sed pretium sodales justo vel placerat. Phasellus enim turpis, molestie a purus egestas, mollis auctor turpis. Phasellus bibendum dui id massa ornare, sed pretium erat sagittis. Fusce tortor augue, vehicula at tempus quis, accumsan at lectus. Pellentesque semper augue leo, at porttitor nisl eleifend eget. Mauris condimentum eleifend luctus. Sed eget nunc et metus sodales dictum rutrum in massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam leo elit, posuere sit amet dui non, ullamcorper euismod risus. Curabitur risus augue, pellentesque nec lacinia vitae, fringilla nec nibh. Maecenas mollis euismod lobortis. Maecenas a ligula eu erat pulvinar vulputate sit amet non eros. Ut quam arcu, lobortis non dui id, fringilla adipiscing odio. Aliquam sit amet dui elit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec eu quam ac nulla convallis posuere.

Mauris porttitor consectetur lobortis. Aliquam faucibus sodales velit in tempus. Duis ut fermentum dolor, ut iaculis augue. Pellentesque commodo ac dolor ac gravida. Nunc pharetra ipsum libero, viverra laoreet quam suscipit et. Etiam elementum imperdiet malesuada. Etiam sed nisl et mi sodales vestibulum.

Sed tempor, sapien nec iaculis consequat, turpis eros luctus est, et tempus mi magna eu sapien. Pellentesque porttitor libero eget erat dapibus vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque risus felis, varius eleifend diam tempor, tincidunt condimentum odio. Aenean tempus fringilla condimentum. Vivamus ut ipsum pulvinar, hendrerit justo ac, iaculis quam. In lorem massa, facilisis nec sapien pharetra, tristique suscipit nulla. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nam pulvinar nulla sed sapien convallis, nec dapibus nisl luctus. Phasellus et ipsum tellus. Vestibulum sollicitudin lorem nec metus venenatis vestibulum.

Proin vitae sapien tempor, dictum turpis vel, ultricies ligula. Proin eu tincidunt elit, et gravida nulla. Integer sit amet quam eu nunc mollis auctor. Donec nec venenatis tortor, in pellentesque purus. Phasellus vitae auctor odio. Sed at arcu porttitor, vestibulum nisi elementum, ultricies orci. Mauris fermentum odio orci, non elementum felis volutpat sit amet. Donec in faucibus velit. Donec malesuada nulla quis aliquam scelerisque. Ut porttitor ipsum et lectus fringilla ornare.

Etiam sollicitudin diam nec porta imperdiet. Nulla ante nisl, venenatis at pharetra dapibus, rhoncus sed sapien. Nulla euismod massa eu orci aliquet, vitae vulputate velit elementum. Suspendisse non nunc hendrerit, laoreet arcu et, molestie mi. Maecenas nulla mi, rhoncus sed rhoncus eget, sodales eu urna. Curabitur ut vehicula libero. Aenean eu ligula lorem. Sed sollicitudin porttitor mi ut feugiat.

Form Görünümü

Hemen Başvur