DenizBank A.Ş müşterilerinden, ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak almasıgereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamakamacı ile gerekli olduğu düşündüğü bilgileri toplamaktadır.

Toplanan müşteri bilgilerinin gizliliği, güvenliği ve müşteri istekleri doğrultusundakullanılması DenizBank olarak bizim temel yaklaşımımızdır.

Müşteri bilgileri DenizBank içerisinde sağlanan güvenlik şartları içerisinde gizlidir ve DenizBank çalışanlarının ve görevlilerinin söz konusu müşteri bilgilerine erişimleri DenizBank Güvenlik Politikaları çerçevesinde düzenlenmiş olup; müşteri bilgileri mevzuatta belirtilen zorunluluk durumları haricinde hiç bir kişi ve kurum ile paylaşılamaz.

Dışarıdan alınan hizmetlerde, hizmet alınan kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde mutlaka müşteri bilgilerinin gizliliğine ait madde bulunmakta ve hizmet alınan kuruluşlar ve çalışanlarının DenizBank Güvenlik Politikaları çerçevesinde tesbit edilen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları istenmektedir.

Müşteri Bilgileri sadece müşteri talepleri doğrultusunda diğer kurumlarla paylaşılabilir. Bankamız tarafından bilgilendirme yapılması istenmediği durumda 0850 222 0 800 Açıkdeniz Telefon Bankacılığı'na bu talebin iletilmesi yeterli olacaktır.

Müşteri, DenizBank internet ortamlarındaki bilgilerine erişmek için kendisini doğru biçimde sistemlerimize tanıtmak zorundadır. Buradaki sorumluluk tamamen müşteriye aittir.

DenizBank, ilgili mevzuat çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini temin etmekkaydıyla, güveninize saygı duyduğu belirtir.

DenizBank Güvenlik Grubu

DenizBank A.Ş. (“Banka”) olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Bankamıza iletmiş olduğunuz veya Bankamızın usül ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel veri ile biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Bankamız DenizBank A.Ş. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, bankacılık, sigortacılık ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi, ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz, Bankamızın Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, ATM’leri, kioskları, internet şubesi, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Banka’nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; Bankamızın iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Banka'nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar ve KKB ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, Europay INT.SA, Moneygram, Mastercard INT.INC, Visa INT, JCB INT, Maestro, Electron, dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri; Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Bankamıza başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Denizbank A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Banka’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bankacılık Kanunu madde 73/4 hükümlerinde yer alan istisna hallerinde Banka’nın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur, ve

Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile Banka tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Banka’nın sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Banka’nın söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Kanundan Kaynaklanan Saklama Yükümlülüğümüz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 42. maddesi gereği ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 17 hükmü uyarınca tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin bankamızca on yıl süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir. Anılan sürelerin geçmesi halinde dahi; bankacılık hizmetlerinin iyileştirilebilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla verileriniz risk analizi dahil diğer bankacılık analizleri ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi için bankamızın meşru menfaatleri doğrultusunda anonim hale getirilebilecektir. Yukarıda anılan kapsamda olmayan kişisel verileriniz talebiniz üzerine silinecektir.

Krediler

Eğitim, sağlık, evlilik, tatil, gibi her türlü kişisel ihtiyacınız için size özel faiz oranlarımız ile krediniz yanınızda!

Detaylı bilgi için tıklayın.

Uygun vade ve faiz oranlı Afili Mortgage Kredilerimiz ile hayallerinize ulaşın.

Mortgage Kredisi'ne başvurmak için yorulmayın!

Web’den hızlı ve kolay başvuru için tıklayınız.

Uygun vade ve faiz oranlı Afili Taşıt Kredilerimiz ile hayallerinize ulaşın!

Taşıt Kredisi'ne başvurmak için yorulmayın!

Web’den hızlı ve kolay başvuru için tıklayınız.

Tüm İhtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz krediniz Afili Bankacılık’ta...

Özellikleri:

 • 100.000 TL üst limit
 • Avantajlı faiz oranları
 • 48 aya varan vadeler

Detaylı bilgi almak için en yakın DenizBank Şubemizi ziyaret edebilir ya da 0850 225 21 21 Afili İletişim Hattını arayabilirsiniz.

Afili Bankacılık, TUS'a hazırlık döneminde finansal ihtiyaçlarınıza özel çözümlerle yanınızda…

Özellikleri:

 • 10.000 TL üst limit
 • Avantajlı faiz oranları
 • 48 aya varan vade seçenekleri
 • 6 ay öteleme

Afili Bankacılık, mesleğe adım attığınız andan itibaren size özel ayrıcalıklarla yanınızda…

Detaylı bilgi almak için en yakın DenizBank Şubemizi ziyaret edebilir ya da 0850 225 21 21 Afili İletişim Hattını arayabilirsiniz.

*Afili TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) kredisinden tıp fakültesi son sınıf öğrencileri yararlanabilecek olup kredi başvurularında transkript ve öğrenci belgesi zorunludur.

Tüm İhtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz krediniz Afili Bankacılık’ta…

Özellikleri:

 • 100.000 TL Üst Limit
 • Avantajlı faiz oranları
 • 48 aya varan vadeler

Üstelik acil nakit ihtiyaçlarını 7/24 karşılayabileceğiniz Diş Hekimlerimize özel 15.000 TL üst limitli Kurtaran Hesaba başvurabilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için en yakın DenizBank Şubemizi ziyaret edebilir ya da 0850 225 21 21 Afili İletişim Hattını arayabilirsiniz.

Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz uygun faizli ihtiyaç kredimiz için en yakın şubemize bekliyoruz.

Özellikleri:

 • 100.000 TL Üst Limit
 • Avantajlı faiz oranları
 • 48 aya varan vadeler
 • 3 ay öteleme

Detaylı bilgi almak için en yakın DenizBank şubemizi ziyaret edebilir ya da 0850 225 21 21 Afili İletişim Hattını arayabilirsiniz.

Afili Bankacılık mesleğe yeni başlayan Avukatlarımızın yanında!

Özellikleri:

 • 7.200 TL Üst Limit
 • Avantajlı faiz oranları
 • 48 aya varan vadeler
 • 6 ay öteleme

Detaylı bilgi almak için en yakın DenizBank Şubemizi ziyaret edebilir ya da 0850 225 21 21 Afili İletişim Hattını arayabilirsiniz.

Birikmiş Baro aidat ödemeleriniz için; size özel faiz oranları ile Aidat Kredisi kullanabilir, Baro aidat ödemelerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Özellikleri:

 • 10.000 TL Üst Limit
 • Avantajlı faiz oranları
 • 48 aya varan vadeler

Detaylı bilgi almak için en yakın DenizBank şubemizi ziyaret edebilir ya da 0850 225 21 21 Afili İletişim Hattını arayabilirsiniz.

Uçuş Okulları Kredisi

Pilot olma hayallerinizde de Afili Bankacılık yanınızda!

Size özel faiz oranları ve uygun ödeme alternatifleri ile hazırlanmış Uçuş Okulu Kredileri için tüm DenizBank Şubelerinden destek alabilirsiniz. Kredi başvurularında gelir belgesi sunulması gerekmektedir.

İpotekli Uçuş Okulu Kredisi

Özellikleri:

 • 200.000 TL Üst Limit
 • Avantajlı faiz oranları
 • 120 aya varan vadeler
 • 24 ay ötelemeli

İpoteksiz Uçuş Okulu Kredisi

Özellikleri:

 • 75.000 TL Üst Limit
 • Avantajlı faiz oranları
 • 60 aya varan vadeler

TİP Eğitim Kredisi

Siz Pilotlarımızın; göreve başlayacağı uçağın tipine göre alacağınız eğitimin finansmanı için hazırlanmış krediniz hazır. Kredi başvurularında gelir belgesi sunulması gerekmektedir.

İpotekli TİP Eğitim Kredisi

Özellikleri:

 • 150.000 TL Üst Limit
 • Avantajlı faiz oranları
 • 120 aya varan vadeler
 • 6 ay ötelemeli

İpoteksiz TİP Eğitim Kredisi

Özellikleri:

 • 100.000 TL Üst Limit
 • Avantajlı faiz oranları
 • 60 aya varan vadeler

Detaylı bilgi almak için en yakın DenizBank Şubemizi ziyaret edebilir ya da 0850 225 21 21 Afili İletişim Hattını arayabilirsiniz.

Mali Müşavirlerimiz için özel kurgulanmış ihtiyaç kredileri ile Afili Bankacılık yanınızda!

Özellikleri:

 • 100.000 TL Üst Limit
 • Avantajlı faiz oranları
 • 48 aya varan vadeler
 • 3 ay ötelemeli

Stajyer Mali Müşavir İhtiyaç Kredisi Özellikler:

 • 10.000 TL Üst Limit
 • Avantajlı faiz oranları
 • 48 aya varan vadeler
 • 6 ay ötelemeli

* Ücretsiz kiralık kasa hizmeti belirli kriterlerin sağlanmasıyla geçerlidir.
** Antalya havalimanında vale hizmeti yoktur.
*** 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gereği 01.02.2014 itibariyle, akaryakıt, gıda, yemek, kuyumculuk ve telekomünikasyon harcamalarına taksitlendirme yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi almak için en yakın DenizBank Şubemizi ziyaret edebilir ya da 0850 225 21 21 Afili İletişim Hattını arayabilirsiniz.

Tüm İhtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz krediniz Afili Bankacılık’ta…

Özellikleri:

 • 100.000 TL Üst Limit
 • Avantajlı faiz oranları
 • 48 aya varan vadeler

Üstelik acil nakit ihtiyaçlarını 7/24 karşılayabileceğiniz Noterlerimize özel 100.000 TL üst limitli Kurtaran Hesaba başvurabilirsiniz.

* Ücretsiz kiralık kasa hizmeti belirli kriterlerin sağlanmasıyla geçerlidir.
** Antalya havalimanında vale hizmeti yoktur.
*** 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gereği 01.02.2014 itibariyle, akaryakıt, gıda, yemek, kuyumculuk ve telekomünikasyon harcamalarına taksitlendirme yapılmayacaktır.

Detaylı bilgi almak için en yakın DenizBank Şubemizi ziyaret edebilir ya da 0850 225 21 21 Afili İletişim Hattını arayabilirsiniz.

Hayata dair zevklerinize artık uzun aralar vermenize gerek yok. Afili Bankacılık ayrıcalıklarıyla kazandığınız zamanı kendinize ayırabilirsiniz.

Üstelik Afili'ye özel hobi kredileri, size özel avantajlı fiyat ve vadelerle...

Hobiniz ister fotoğrafçılık, ister binicilik, ister golf, ister tenis olsun, kulüp üyeliği, ekipman harcamaları gibi masraflarınızda birikimlerinize hiç dokunmadan Afili Hobi Kredisi rahatlığından faydalanın, keyif dolu anların tadını doya doya çıkarın.

Başvuru için tıklayınız.

Hemen Başvur