DenizBank A.Ş müşterilerinden, ilgili mevzuat çerçevesinde zorunlu olarak almasıgereken bilgiler yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamakamacı ile gerekli olduğu düşündüğü bilgileri toplamaktadır.

Toplanan müşteri bilgilerinin gizliliği, güvenliği ve müşteri istekleri doğrultusundakullanılması DenizBank olarak bizim temel yaklaşımımızdır.

Müşteri bilgileri DenizBank içerisinde sağlanan güvenlik şartları içerisinde gizlidir ve DenizBank çalışanlarının ve görevlilerinin söz konusu müşteri bilgilerine erişimleri DenizBank Güvenlik Politikaları çerçevesinde düzenlenmiş olup; müşteri bilgileri mevzuatta belirtilen zorunluluk durumları haricinde hiç bir kişi ve kurum ile paylaşılamaz.

Dışarıdan alınan hizmetlerde, hizmet alınan kuruluşlarla imzalanan sözleşmelerde mutlaka müşteri bilgilerinin gizliliğine ait madde bulunmakta ve hizmet alınan kuruluşlar ve çalışanlarının DenizBank Güvenlik Politikaları çerçevesinde tesbit edilen gizlilik ve sır saklama kurallarına uymaları istenmektedir.

Müşteri Bilgileri sadece müşteri talepleri doğrultusunda diğer kurumlarla paylaşılabilir. Bankamız tarafından bilgilendirme yapılması istenmediği durumda 0850 222 0 800 Açıkdeniz Telefon Bankacılığı'na bu talebin iletilmesi yeterli olacaktır.

Müşteri, DenizBank internet ortamlarındaki bilgilerine erişmek için kendisini doğru biçimde sistemlerimize tanıtmak zorundadır. Buradaki sorumluluk tamamen müşteriye aittir.

DenizBank, ilgili mevzuat çerçevesinde müşteri bilgilerinin gizliliğini temin etmekkaydıyla, güveninize saygı duyduğu belirtir.

DenizBank Güvenlik Grubu

DenizBank A.Ş. (“Banka”) olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Bankamıza iletmiş olduğunuz veya Bankamızın usül ve işlemleri çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel veri ile biyometrik veri, sağlık verisi dahil her türlü özel nitelikli veriniz bakımından (“Veri”), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Bankamız DenizBank A.Ş. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, bankacılık, sigortacılık ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerinin verilebilmesi, ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlemelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum; BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Kişisel verileriniz, Bankamızın Genel Müdürlük birimleri, şubeleri, ATM’leri, kioskları, internet şubesi, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Banka’nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; Bankamızın iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Banka'nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar ve KKB ve FINDEKS dahil destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, Europay INT.SA, Moneygram, Mastercard INT.INC, Visa INT, JCB INT, Maestro, Electron, dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri; Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Bankamıza başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Denizbank A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Banka’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Bankacılık Kanunu madde 73/4 hükümlerinde yer alan istisna hallerinde Banka’nın açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur, ve

Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile Banka tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Banka’nın sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Banka’nın söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Kanundan Kaynaklanan Saklama Yükümlülüğümüz; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 42. maddesi gereği ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 17 hükmü uyarınca tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin bankamızca on yıl süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, söz konusu 10 yıllık sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir. Anılan sürelerin geçmesi halinde dahi; bankacılık hizmetlerinin iyileştirilebilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla verileriniz risk analizi dahil diğer bankacılık analizleri ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi için bankamızın meşru menfaatleri doğrultusunda anonim hale getirilebilecektir. Yukarıda anılan kapsamda olmayan kişisel verileriniz talebiniz üzerine silinecektir.

Yatırım Ürünleri

Yatırım fonu, risk ve beklentilerine göre farklı yatırım araçlarını bir araya getiren ve tasarruf sahiplerinin birikimlerini sermaye piyasası araçlarında değerlendiren yatırım alternatifidir.

 • Yatırım fonları profesyonel yöneticiler tarafından yönetilir.
 • Nakit ihtiyaçlarınız için kolayca nakde dönüşür.
 • Küçük tutardaki birikimleriniz için yatırım fırsatı sağlar.
 • Geniş bir yelpazede yatırım imkânı sunar.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan yatırım fonudur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon’un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80’i, devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Borçlanma Araçları Fonudur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon’un yatırım stratejisine göre; fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak sabit ve değişken faizli özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Borçlanma Araçları Fonudur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon’un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık bazda ağırlıklı ortalama vadesi 365 gün ve üzeri olacaktır. Borçlanma Araçları Fonudur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon’un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Bu fon Borçlanma Araçları Fonudur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon’un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Borçlanma kağıtlarının fiyat hareketleri ile birlikte, dövizdeki dalgalanmalar da fonda pozitif veya negatif etki etmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon’un yatırım stratejisine göre fon ağırlıklı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar. Fon, risk değer aralığı 3 ila 4 arasında kalacak şekilde yönetilecektir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre belirlenmiş getirilerin haftalık oynaklık (volatilite) aralıklarına göre hesaplanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon’un yatırım stratejisine göre, Türkiye ve Global finansal piyasalardaki gelişmeler yakından takip edilerek fon portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarıyla çeşitlendirilerek aktif bir şekilde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Fon Değişken fondur. Fon portföyüne yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları, yerli ve yabancı ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler, faiz ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara ve finansal göstergelere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar dahil edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon’un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %25'i devamlı olarak yerli ve yabancı ortaklık paylarına, en az %40'ı ise devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon Değişken fondur. Fon portföyündeki varlıkların dağılımının, Türkiye ve global piyasalardaki analizlere dayalı öngörüler doğrultusunda aktif olarak çeşitlendirilerek yönetilmesi planlanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon’un yatırım stratejisine göre, fon ağırlıklı olarak yerli ve yabancı ortaklık paylarına yatırım yapar. Diğer yandan yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçları, Borsa Yatırım Fonları (BYF), türev ürünler portföye dahil edilebilir. Fon, risk değer aralığı 5 ila 7 arasında kalacak şekilde yönetilecektir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre belirlenmiş getirilerin haftalık oynaklık (volatilite) aralıklarına göre hesaplanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon’un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin asgari %20’si Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören ortaklık paylarından, asgari %20’si ise kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşur. Bununla birlikte fon portföyündeki varlıkların dağılımının, Türkiye ve global piyasalardaki analizlere dayalı öngörüler doğrultusunda aktif olarak çeşitlendirilerek yönetilmesi planlanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon’un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu fon, Kıymetli Madenler Fonudur. Altın’ın gram değerine yatırım yaptığından dolayı, kur ve ons değerindeki hareketlerden etkilenmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon’un yatırım stratejisine göre, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ve yabancı ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’de işlem gören ihraççı paylarına yatırım yapılır

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fon’un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Tebliğ’de yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde BIST100 endeksinin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Afili Bankacılık'ta yatırımlarınızı orta veya uzun vadede değerlendirerek güvenli bir getiri sağlamak istiyorsanız, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili, yabancı para cinsinden uzun vadeli yatırım ile güvenli getiri elde etmek isterseniz EuroBond'u tercih edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Banka Bonoları, bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasının sonucunda ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları menkul kıymetlerdir.

Özel sektör tahvilleri bankalar veya diğer anonim şirketler tarafından çıkarılan borçlanma senetleridir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Afili Bankacılık'ta döviz cinsinden vadeli ve vadesiz mevduat hesabı açtırabilir, DenizBank'ın döviz yatırımı konusundaki uzmanlığından faydalanarak siz de kur ve parite değişimlerinden kazanç elde edebilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Birikimlerinizi altın cinsinden, çalınma, kaybolma, sahtecilik riski olmadan değerlendirebilirsiniz. Bir yandan altın birikimlerinize faiz alıp getiri elde ederken, diğer yandan güvenilir yatırımın keyfini yaşarsınız.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Birikimlerinizi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senedi alarak, Türkiye'nin önde gelen şirketlerine hissedar olarak değerlendirmek istiyorsanız, yaygın acente ağı ve uzman kadrosuyla DenizYatırım siz Afili Bankacılık müşterilerimizin yanında...

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Afili Bankacılık; ulaşılması zor yatırım ürünleri olarak bilinen hazine ürünleri yelpazesini; bireysel yatırımcıların hizmetine sunuyor. Konusunda uzman danışmanlarımızın yardımı ile; kur riskinden korunabilir ya da yatırım tercihlerinize uygun olan ürünleri seçebilirsiniz.

Günümüz şartlarında döviz kurları; günlük hatta anlık bir şekilde değişebiliyor. Kurlarda yaşanan bu dalgalanmalar; kur riski olan müşterilerimizi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Kur dalgalanmalarından koruyacak finansal çözümlerle Afili bankacılık geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde.

Bugünden, ileriki bir tarih için kur sabitleme işlemidir.
Bugünden belirlenen bir kurdan, bugünden belirlenen bir vadede, belirlenen tutarda dövizi almak ya da satmak için yapılan bir sözleşmedir.

Özellikleri

 • Vadesi bellidir.
 • Şartları taraflar arasındaki özel anlaşmayla belirlenir ( banka ve müşteri ).
 • Fiyat taraflar arasında vade tarihi için belirlenir.
 • Hem alıcı hem de satıcı için geri dönülemez (cayılamaz) yükümlülük söz konusudur.
 • Min. 25.000 usd veya tekabülü para birimleri için yapılır.
 • Farklı döviz çiftleri üzerinden de forward anlaşma yapılır. (USD/TRY, EUR/TRY, EUR/USD, GBP/USD...)

Kimler İçin Uygundur?

 • Varlık yönetimi amacıyla işlem yapanlar;
 • Nakit akışını etkin şekilde yönetmek isteyenler;
 • Döviz piyasalarını takip eden ve kurlar üzerinde beklentiye sahip olanlar;
 • Belirli bir vadede döviz cinsi alacağı veya borcu olanlar;
 • Geliri ve ödemeleri farklı para birimlerinde olanlar;
 • Alacaklarının TL veya döviz karşılığı değerini bugünden garantiye almak isteyenler ;
 • İhracat ve İthalat yapanlar;
 • Bilançosunda kur riski taşıyanlar için uygundur.

Vergi

 • Forward işlemlerde Tüzel kişiler için vergi (stopaj) yoktur. Gerçek kişilerde ise, alım-satım sonucunda kar söz konusu ise, kar tutarı üzerinden %10 stopaj kesilir.

Örnek İşlem 1

Döviz kurundaki düşüş riskini ortadan kaldırmak veya iyi bir seviyeden USD'yi TL'ye dönmek isteyenler için uygundur.

Tutar Vade Spot Piyasa Kuru Forward Kur
200.000,00 USD 31 GÜN 1,8750 1,8910
 • Vade günü; piyasa kuru forward kuru olan 1,8910 USD/TL seviyesinin altında da olsa, üzerinde de olsa; 200.000USD'yi forward kuru olan 1,8910 USD/TL seviyesinden TL ye dönersiniz.

Vade Günü Spot USD/TL

1,8910 200.000 USD*1,8910=TL USD > TL Forward kur
200.000 USD*1,8910=TL USD > TL

Örnek İşlem 2

Döviz kurundaki yükseliş riskini ortadan kaldırmak veya iyi bir seviyeden USD satın almak isteyenler için uygundur.

Tutar Vade Spot Piyasa Kuru Forward Kur
200.000,00 USD 31 GÜN 1,8750 1,8930
 • Vade günü; piyasa kuru forward kuru olan 1,8930 USD/TL seviyesinin altında da olsa, üzerinde de olsa; 200.000 USD'yi, forward kuru olan 1,8930 USD/TL seviyesinden satın alırsınız.

Vade Günü Spot USD/TL

1,8930 200.000 USD*1,8930=TL TL > USD Forward kur
200.000 USD*1,8930=TL TL > USD

Korunma Amaçlı Opsiyon – Kur Kaskosu

Kur kaskosu, Denizbank'a bir kasko bedeli (opsiyon primi) ödeyerek kazanılan döviz alma/satma hakkıdır. Bu bedel bugün ödenerek, ileri vadeli bir döviz alım/satım kontratı satın alınır. Bu kontrat sayesinde, vade tarihi geldiğinde, piyasa şartlarına bakılarak istenirse bu kontrat işleme konulur ve hak kullanılır, istenirse piyasa şartları daha iyi olduğu için kontrat işleme konulmaz ve piyasa kurundan işlem yapılır.

Neden Opsiyon Satın Alınır?

 • Kur/parite riskinden prim karşılığı korunma fırsatı sağlamak,
 • Aynı koşullarda oluşan forward kurundan daha iyi bir seviyeden döviz bozma veya döviz satın alma fırsatı yakalayabilmek için, ospiyon satın alınır.
 • Prim ödenerek satın alınmış opsiyon sayesinde cayma hakkı elde edilir.

Kimler İçin Uygundur?

 • İhracat ve İthalat yapanlar;
 • Bilançosunda kur riski taşıyanlar;
 • Varlık yönetimi amacıyla işlem yapanlar;
 • Nakit akışını etkin şekilde yönetmek isteyenlar;
 • Döviz piyasalarını takip eden ve kurlar üzerinde beklentiye sahip olanlar;
 • Belirli bir vadede döviz cinsi alacağı veya borcu olanlar;
 • Geliri ve ödemeleri farklı para birimlerinde olanlar;
 • Alacaklarının TL veya döviz karşılığı değerini bugünden garantiye almak isteyenler için uygundur.

Vergi

 • Opsiyon işlemlerinde; tüzel kişiler için vergi (stopaj) yoktur. Gerçek kişilerde ise, vadede, anlaşma kuru ile serbest piyasa kuru arasında kar var ise; kar tutarı üzerinden %10 stopaj kesilir.

Örnek İşlem 1 : Kurun Yükselişinden Endişe Edenler İçin

 • Döviz kurundaki yükseliş riskine karşı korunmak veya iyi bir seviyeden TL'yi Euro'ya dönmek isteyenler için uygundur.
 • Farklı döviz çiftleri için de opsiyon sözleşmesi düzenlenebilir. (USD/TRY, EUR/TRY, EUR/USD, GBP/USD...)
Tutar Vade Spot Piyasa Kuru Anlaşma Kuru Opsiyon Primi
200.000 EUR 90 GÜN 2,4500 EUR/TL 2,5000 EUR/TL 6.000 EUR
 • 3 ay sonra EUR/TL kuru, Anlaşma kuru olan 2,5000'dan yüksek ise;
  Opsiyon hakkını kullanırsınız ve 200.000 EUR'yu 2,5000 EUR/TL kurundan satın alırsınız. Örneğin; vadede kur 2,6000 EUR/TL dahi olsa Euro'yu 2,5000 EUR/TL den satın alırsınız.
 • 3 ay sonra EUR/TL kuru, Anlaşma kuru olan 2,5000'dan düşükse ;
  Opsiyonu kullanmazsınız (cayma hakkını kullanırsınız ) ve EUR ‘yu serbest piyasadan daha ucuza satın alabilirsiniz. Örneğin; vadede kur 2,4000 EUR/TL ise; 2,5000 EUR/TL seviyesinden satın alınan opsiyonu kullanmak yerine 2,4000 EUR/TL kurundan piyasadan EUR alabilirsiniz.

Vade Günü Spot EUR/TL

2,5000 Opsiyonu kullanamazsınız. Piyasa kurundan işlem yaparsınız. 200.000 EUR*Serbest piyasa kuru Anlaşma Kuru
Opsiyonu kullanırsınız. 200.000 EUR*2.5000 EUR/TL

Örnek İşlem 2 : Kurun Düşüşünden Endişe Edenler İçin

 • Döviz kurundaki düşüş riskine karşı korunmak veya iyi bir seviyeden elde bulundurulan dövizi TL'ye dönmek isteyenler için uygundur.
Tutar Vade Spot Piyasa Kuru Anlaşma Kuru Opsiyon Primi
200.000 EUR 90 GÜN 2,4500 EUR/TL 2,5000 EUR/TL 6.500 EUR
 • 3 ay sonra EUR/TL kuru, Anlaşma kurumuz olan 2,5000'dan düşükse;
  Opsiyonu kullanmazsınız (cayma hakkını kullanırsınız) ve 200.000 EUR serbest piyasadan daha yüksek bir kurdan satabilirsiniz. Yani ; vadede kur 2,6000 EUR/TL ise; 2,5000 EUR/TL seviyesinden opsiyonu kullanmak yerine 2,6000 EUR/TL kurundan piyasadan EUR bozdurabilirsiniz.
 • 3 ay sonra EUR/TL kuru, Anlaşma kurumuz olan 2,5000'dan yüksekse;
  Opsiyonu kullanmazsınız (cayma hakkını kullanırsınız) ve 200.000 EUR serbest piyasadan daha yüksek bir kurdan satabilirsiniz. Yani ; vadede kur 2,6000 EUR/TL ise; 2,5000 EUR/TL seviyesinden opsiyonu kullanmak yerine 2,6000 EUR/TL kurundan piyasadan EUR bozdurabilirsiniz.

Vade Günü Spot EUR/TL

2,5000 Opsiyonu kullanamazsınız. Piyasa kurundan işlem yaparsınız. 200.000 EUR*Serbest piyasa kuru Anlaşma Kuru
Opsiyonu kullanırsınız. 200.000 EUR*2.5000 EUR/TL

Risk ve getiri tercihlerine bağlı olarak mevduat faizine alternatif ya da mevduat faizine ek getiri elde etmek isteyen bireysel yatırımcılarımıza yönelik ürünlerimizle hizmetinizdeyiz.

Kur Bantlı Ana Para Korumalı Opsiyon (Range Accrual)

Vade başında belirli bir kur bandı belirlenir (alt-üst seviyeler) ve anlaşılan vade süresi boyunca bu bandın alt-üst seviyelerin dışına çıkıp-çıkmaması ile ilgili olarak günlük prim ödemesi yapılır veya yapılmaz. Vade başında bağlanan anapara vade sonunda eksiksiz olarak geri alınır.

Kimler İçin Uygundur?

 • Piyasa mevduat faizini düşük bulan; ama anapara koruması isteyenler;
 • Yüksek getiri elde ederken yaptığı opsiyon işlemi sonucunda bir döviz cinsinden başka bir döviz cinsine geçmek istemeyenler;
 • Mevduat faizine alternatif getiri elde etmek isteyenler; tercih eder.

Özellikleri

 • Bankamızın mevduat faizi ödeyebildiği tüm döviz cinslerinde yapılabilmektedir ancak anlamlı getiriler, TL, EUR ve USD döviz cinslerinde ortaya çıkmaktadır.
 • İşlem yapıldıktan sonra vade sonuna kadar bağlanan anapara çekilemez, blokesi bozulamaz. Sözleşmede belirlenen vade sonuna kadar; opsiyon tutarı, banka tarafından bloke edilir.
 • Bu işlem sonucunda mevduat faizi alınmaz, sadece gün başına opsiyon primi almaya hak kazanılır, ancak ödeme vade sonunda yapılır.
 • Anapara korumalı bir yatırım aracıdır.

Vergi

 • Opsiyon primi üzerinden; şahıs ve şahıs firmaları hesaplarında %10, Anonim ve Limited Şirketlerde %0 stopaj kesilir.

Örnek İşlem: TL Mevduatı Olan Müşteriler İçin Kur Bantlı Opsiyon

 • Döviz kurlarının; belirlediğiniz kur bandı aralığında hareket edeceğini düşünüyor ve bu öngörüyü getiriye çevirmek istiyorsanız, vade boyunca elde edeceğiniz mevduat faizinden vazgeçerek, bir beklenti ile opsiyon satın alabilirsiniz. Satın alınan bu opsiyondaki kur bandı öngörüsü tutarsa, mevduat faizine alternatif bir getiri elde edersiniz.
Tutar(TL) Vade Spot Piyasa Kuru Anlaşma Kuru 1 Anlaşma Kuru 2 Opsiyon Primi Gösterge Mevduat Faizi
5,000,000 31 GÜN 1,8750 USD/TL 1,9500 USD/TL (üst bant) 1,7500 USD/TL (alt bant) 18,00% 12,00%
 • Vade tarihi boyunca hergün USD/TL kurunun belirlenen bant aralığında kalıp kalmadığına bakılır. 1,7500 & 1,9500 USD/TL kur bandında kaldığı her gün için % 18 ( yıllık basit) faiz getirisi alırsınız. 1,7500 & 1,9500 USD/TL kur bandına değdiği veya bu bandı geçtiği günler için % 18 ( yıllık basit) faiz getirisi alamazsınız. %0 getiri elde edersiniz.
  1,7500 < % 18 ( yıllık brüt basit faiz) < 1,9500
 • Vade tarihi boyunca USD/TL kurunun 70 gün bant içinde 20 gün bant dışında kaldığını düşünelim. Bant dışında kalınan 20 gün için ne opsiyon primi nede mevduat faizi alamazsınız, 70 gün için ise;
  % 18 faiz getirisini ( opsiyon primi ) alırsınız.
 • 5,000.000 TL ‘ nin 90 gün % 12 faiz ile mevduata bağlanır ise;
  Brüt :14.794,52 TL, net :12.575,34 TL kazanırsınız.
 • Bu üründe ise; bant içinde kalan 70 gün için brüt getiri:17.260,27 TL, net getiri ise; 15.534,25 TL olur.
 • Örnekte mevduat faiz getirinizden vazgeçerek ; % 18 yıllık basit (brüt) faiz kazanma fırsatı yakalarsınız.
 • Opsiyon primi, opsiyon şartlarının gerçekleşip gerçekleşmemesine göre, vade sonunda ödenir.

Vade Günü Spot USD/TL

1,8910 TL > TL %0 FAİZ, Anapara korunur. ÜST BANT
1,8910 TL > TL BANT ARALIĞINDA KALAN HERGÜN
İÇİN %18,00 (YILLIK BASİT)
OPSİYON PRİMİ
ALT BANT
TL > TL %0 FAİZ, Anapara korunur.

One Touch Nedir?

Döviz kurunun belirli bir vadede; belirli bir seviyeye değeceği düşüncesiyle; işlemin başında bir prim ödenerek; opsiyon vadesi içinde, kurun belirlenen seviyeye değmesi sonucunda opsiyon primi almaya hak kazanılan bir opsiyon türüdür. Kurun, opsiyon vadesi içinde belirlenen bariyer seviyesine değdiği durumda ; işlemin en başında ödenen opsiyon priminden daha yüksek bir opsiyon primi almaya hak kazanılır. Kurun opsiyon vadesine kadar belirlenen bariyer seviyesine değmediği durumda ise, opsiyon primi almaya hak kazanılmaz.

Özellikleri

 • Bariyer seviyesi ve vade tarafınızca belirlenir.
 • İşlemin en başında bir prim ödenir, vade sonunda bariyere değmesi durumunda daha yüksek bir opsiyon primi almaya hak kazanılır.
 • Kurun bariyere vade içinde herhangi bir anda değmesi yeterlidir.
 • İşlemin başlangıç gününde max. yapılabilecek kar ve zararı sabitleme imkanı tanır.
 • Tüm döviz çiftlerinde uygulanabilir. (USD/TRY, EUR/TRY, EUR/USD, ...... )

Kimler İçin Uygundur?

 • Döviz piyaslarını takip eden ve ileriye yönelik döviz beklentilerini getiriye çevirmek isteyenler kullanabilir.

Vergi

 • Şahıs hesaplarında, kazanılan opsiyon primi üzerinden %10 stopaj kesilir. Tüzel hesaplarda ise stopaj % 0 ‘dır.

Örnek İşlem 1

USD/TL kurunun belli bir seviyeye değeceğini veya o kurun aşağısına ineceğini öngörüyorsanız; belirli bir tutar ödeyerek one touch opsiyon satın alabilirsiniz.

Vade Spot Piyasa Kuru Bariyer Seviyesi Müşterinin Ödemesi Gereken Prim Müşteriye Ödenecek Opsiyon Primi
31 GÜN 1,8215 USD/TL 1,7500 USD/TL 2.000 USD 9.000 USD
 • USD/TL kuru vade sonuna kadar herhangi bir anda 1,7500 seviyesine değer veya 1,7500 seviyesininin altına inerse; 9,000 usd opsiyon primi kazanırsınız.
 • USD/TL kuru vade sonuna kadar herhangi bir anda 1,7500 seviyesine değmez ve 1,7500 seviyesinin altına inmezse; herhangi bir prim elde edemezsiniz.
 • Ödenmekle yükümlü olduğunuz prim, işlemin bağlandığı gün hesabınızdan alınır ve vade sonuna kadar USD/TL kuru 1,7500 seviyesine değse de değmese de ödenen tutar iade edilmez.
Spot Kur 1,1815
Değme Seviyesi Kurun 1,75 USD/TRY seviyesine değmesi durumunda 9.000 USD prim kazanırsınız. 1,7500

Knock-Out Opsiyon Nedir?

Beklentileri doğrultusunda ölçülü bir döviz riski alarak; getirisini yükseltmek isteyenler tarafından tercih edilen bir yatırım ürünüdür. Opsiyona konu olan varlığın fiyatının vade boyunca , önceden belirlenen bariyer seviyesine ulaşmasıyla ; opsiyonun iptal olduğu ve geçerliliğini yitirdiği bir opsiyon türüdür. Vade boyunca knock out olmayan opsiyonlar standart bir opsiyona dönüşür.

İki ayrı getiri elde edersiniz.

 • Belirlemiş olduğunuz herhangi bir para birimini, belirli bir vadede belirli bir fiyattan alma veya satma hakkını bankaya satarak, karşılığında opsiyon primi kazanırsınız. Vade içinde, herhangibir anda kurun, belirlenen bariyer seviyesine değmesiyle opsiyon iptal olur ve geçerliliğini yitirir.
 • Opsiyon vadesi içinde mevduat faizi almaya devam edersiniz.

Özellikleri

 • Kur riski alınarak yüksek getiri elde edilir.
 • Anapara korumalı bir ürün değildir, yapılan işlemin riski piyasadaki döviz kurlarının hareketine bağlı olarak değişir.
 • Vade içinde herhangi bir anda kurun, belirlenen bariyer seviyesine değmesiyle opsiyon iptal olur ve geçerliliğini yitirir.
 • İşleme konu olan tutar vade gününden önce kullanılamaz.
 • Tüm döviz çiftlerinde uygulanabilir. (USD/TRY, EUR/TRY, EUR/USD, ...... )
 • Türev işlemlerinde tecrübesi olan yatırımcılara tavsiye edilebilir.

Kimler İçin Uygundur?

 • Mevduat faizlerini yeterli bulmayan, mevduat getirilerine ek bir getiri elde etmek isteyenler,
 • Döviz piyasalarını takip eden ve ileriye yönelik döviz beklentilerini getiriye çevirmek isteyenler,
 • Portföy çeşitliliği kapsamında çeşitli para birimleri arasında geçiş yapmak isteyen ve kur/parite hedefi olanlar kullanabilirler.

Vergi

 • Opsiyon primi üzerinden; şahıs ve şahıs firmaları hesaplarında %10, Anonim ve Limited Şirketlerde %0 stopaj kesilir.

Örnek İşlem 1

USD/TL kurunun yükselmeyeceğini düşünen veya dövizini uygun bir seviyeden TL'ye dönmek isteyenler için uygundur.

Tutar Vade Spot Piyasa Kuru Anlaşma Kuru İptal Seviyesi Opsiyon Primi
500.000 USD 180 GÜN 1,7470 USD/TL 1,8500 USD/TL 1.7130 USD/TL 5.000 USD (Brüt)
 • Eğer kurlar vade boyunca herhangi bir anda 1,7130 seviyesini görürse opsiyon işleminiz iptal olur. Böylece herhangi bir riskiniz kalmamış olur ve vade sonuna kadar beklemek durumunda kalmazsınız. Ancak her şartta opsiyon primi olan 5.000 USD getiriyi alırsınız.
 • Eğer kurlar vade boyunca herhangi bir anda 1,7130 seviyesini görmezse aşağıdaki gibi iki farklı sonuç olasılığı doğar.

Bu olasılıklar şu şekilde gerçekleşmektedir;

 • 6 ay sonunda, USDTRY kuru 1,8500'in altında kalmışsa; (vade boyunca 1,7130 seviyesinden işlem geçmediği sürece geçerlidir) Denizbank opsiyon hakkını kullanmaz ve 500.000 USD'niz aynen kalır. 5.000 USD prim getirinizi alırsınız.
 • 6 ay sonunda, USDTRY paritesi 1,8500'in üzerinde kalmışsa; (vade boyunca 1,7130 seviyesinden işlem geçmediği sürece geçerlidir) Denizbank opsiyon hakkını kullanır ve 1,8500'ten dolarınızı bozar, hesabınıza 500.000USD *1,8500 = 925.000 TL geçer. Ama yine 5.000 USD prim getirinizi alırsınız.

Anlaşma Fiyatı Vadeye kadar kurların 1,7130 seviyesini görmemesi şartıyla; vadesonuna kadar kurlar 1,850 seviyesinin üzerinde kalırsa; banka opsiyon hakkını kullanır, mürşterinin USD'si 1,8500'ten TRY'ye döner. 500,000 USD * 1800 = 925,000 TRY USD > TL (5,000 USD) 1,8500
SPOT Vadeye kadar kurların 1,7130 seviyesini görmemesi şartıyla; vade sonunda kurlar 1,8500 seviyesinin altında kalırsa; OPSİYON KULLANILMAZ 1,7470
İptal Seviyesi Müşterinin USD'si aynen kalır. 1,7130

Çift Para Birimli Mevduat (Dual Currency Deposit) Nedir?

Beklentileri doğrultusunda ölçülü bir döviz riski alarak; getirisini yükseltmek isteyenler tarafından tercih edilen bir yatırım ürünüdür.

DCD'de iki ayrı getiri elde edilir.

 • Belirlemiş olunan herhangi bir para birimini, belirli bir vadede belirli bir fiyattan alma veya satma hakkını bankaya satarak, karşılığında opsiyon primi kazanılır.
 • İşleme konu olan meblağın tamamı; vade tarihine, vadeli mevduat olarak bağlanır ve mevduat faizi elde edilir.

Özellikleri

 • Kur riski alarak yüksek getiri elde edilir.
 • Anapara korumalı bir ürün değildir, yapılan işlemin riski piyasadaki döviz kurlarının hareketine bağlı olarak değişir.
 • İşleme konu olan tutar vade gününden önce kullanılamaz.
 • Tüm döviz çiftlerinde uygulanabilir. (USD/TRY, EUR/TRY, EUR/USD, ...... )

Kimler İçin Uygundur?

 • Mevduat faizlerini yeterli bulmayan, mevduat getirileri üzerinde bir faiz elde etmek isteyenler,
 • Döviz piyaslarını takip eden ve ileriye yönelik döviz beklentilerini getiriye çevirmek isteyenler,
 • Portföy çeşitliliği kapsamında çeşitli para birimleri arasında geçiş yapmak isteyen ve kur/parite hedefi olanlar, kullanabilir.

Vergi

 • Mevduat faizi üzerinden %15
 • Opsiyon primi üzerinden; şahıs ve şahıs firmaları hesaplarından %10, Anonim ve Limited Şirketlerde %0 stopaj kesilir.

Not: DCD İşlemleri; işlemin özelliği nedeniyle %100 teminat ile yapılır.

Örnek İşlem 1

USD/TL kurunun yükselmeyeceğini düşünen veya dövizini uygun bir seviyeden TL'ye dönmek isteyenler için uygundur.

Tutar(USD) Vade Spot Piyasa Kuru Anlaşma Kuru Opsiyon Primi Mevduat Faizi Toplam Getiri
100.000 31 GÜN 1,8750 USD/TL 1,9500 USD/TL %6,50 Brüt (%10 stopaj var) %4,50 Brüt (%15 stopaj var) %11,00 Brüt
 • Vadede USD/TL, anlaşma kuru olan 1,9500 ‘ın altında ise;
  Banka, opsiyonu kullanmaz ve hesabınızdaki USD; USD olarak kalmaya devam eder.
 • Vadede USD/TL, anlaşma kuru olan 1,9500 ‘in üzerinde ise;
  Banka, opsiyonu kullanır ve 1,9500 USD/TL seviyesinden anlaşma miktarı olan 100.000 USD'yi hesabınızdan TL ye döner.

Her iki durumda da opsiyon primi işlemin bağlandığı günü takip eden iş gününde ; mevduat faizi ise; vade gününde hesabınıza geçer.

Örnekte de görüldüğü üzere, işlemin avantajı piyasadaki mevduat faizlerinin çok üzerinde bir getiri elde etme fırsatı sunmasıdır.Ancak vade sonunda kurların çok sert yukarı gitme olasılığı ; dövinizin ucuz bir seviyeden bozulmasına neden olacağından; anapara korumalı bir ürün değildir.

Vade Günü Spot USD/TL

1,9500 USD > TRY (% 11,00)

Banka opsiyonu kullanır.
100.000 USD*1,9500 = TL

Anlaşma Fiyatı

USD > USD (% 11,00)

Banka opsiyonu kullanmaz.

Örnek İşlem 2

USD/TL kurunun düşmeyeceğini düşünen veya iyi bir seviyeden TL'yi USD'ye dönmek isteyenler için uygundur.

Tutar(TL) Vade Spot Piyasa Kuru Anlaşma Kuru Opsiyon Primi Mevduat Faizi Toplam Getiri
200.000 31 GÜN 1,8750 USD/TL 1,8300 USD/TL %4,50 Brüt (%10 stopaj var) %11,50 Brüt (%15 stopaj var) %16,00 Brüt
 • Vadede USD/TL, anlaşma kuru olan 1,8300‘ın üzerinde ise;
  Banka, opsiyonu kullanmaz ve hesabınızdaki TL, TL olarak kalır.
 • Vadede USD/TL, anlaşma kuru olan 1,8300'ın altında ise;
  Banka, opsiyonu kullanır ve 1,8300 USD/TL seviyesinden size 200.000 TL karşılığı USD satar.

Her iki durumda da opsiyon primi işlemin bağlandığı günü takip eden iş gününde; mevduat faizi ise vade gününde hesabınıza geçer.

Örnekte de görüldüğü üzere, işlemin avantajı; piyasadaki mevduat faizlerinin çok üzerinde bir getiri elde etme fırsatı sunmasıdır. Ancak vade sonunda kurların çok sert aşağı gitme olasılığı; dövizi pahalı bir seviyeden satın almanıza neden olacağından anapara korumalı bir ürün değildir.

Vade Günü Spot USD/TL

1,9500 TRY > TRY (% 16,00)

Banka opsiyonu kullanmaz.

Anlaşma Fiyatı

TRY > USD (% 16,00)

Banka opsiyonu kullanır.
200.000 TL/1,8300 = USD

5 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borası (VOB) ile Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) birleşecek ve VOB’da işlem gören sözleşmeler VİOP’a aktarılacaktır.

VİOP'ta İşlem Gören Sözleşmeler, BIST 30, Döviz (Dolar, Euro ve EUR/USD), Emtia (Altın, Pamuk, Buğday ve Elektrik),Pay Vadeli işlem ve Opsiyon Sözleşmeleridir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

DenizYatırım, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, bireysel ve kurumsal yatırımcılara, sermaye piyasalarında kullanabilecekleri yeni bir yatırım platformu sunarak dünya borsalarının kaplarını açıyor.

Tüm dünyada milyonlarca kişi ve kurum tarafından işlem yapılan Petrol, Altın, Parite, Amerikan Hazine Bonosu kontratlarının yanı sıra Şikago'da Soya Yağı'ndan Sığır Eti'ne, Süt'ten Mısır'a, New York'ta Kakao'dan, Şeker'e, Bakır'dan Platin'e, Londra'da Aluminyum'dan Kurşun'a kadar geniş ürün yelpazesinde alım satım yapmak artık çok kolay!

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Hemen Başvur